Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vann 20 000 kr för uppsats om hållbarhet inom fast fashion

Publicerad

Handelshögskolestudenterna Irma Weberg Ekelund och Clara Grönberg har vunnit pris för uppsats som handlar om hållbarhet inom den svenska fast-fashion-industrin och kundernas påverkan på hållbarhetsarbetet. Priset delas ut av Handelns forskningsstiftelse och vinnarna får dela på ett stipendium om 20 000 kr.

Bild
Irma och Clara som vann uppsatspriset

Grattis till uppsatspriset! Vad handlar er uppsats om?

-Uppsatsen handlar om hållbarhet inom den svenska ”fast-fashion-industrin” och kundernas påverkan på hållbarhetsarbetet hos företagen som är verksamma i branschen. Uppsatsen analyserar området utifrån två aspekter; om kundernas efterfrågan påverkar företagens agerande samt om kundernas uppfattning av företagens agerande. Uppsatsen riktar fokus mot den miljömässiga aspekten av hållbarhetsarbete som till exempel resursanvändning, produktkvalitet och utsläpp, berättar Irma Weberg Ekelund.

Vilka resultat fick ni fram?

-Resultatet visar att de miljömässiga hållbarhetsaspekter som kunder värdesätter mest avspeglas i företagens faktiska agerande. Dock, har det visat sig finnas skillnader mellan företagens agerande och kundernas uppfattning av dessa handlingar. Uppsatsens slutsats tyder på att kunder i teorin starkt uttrycker ett intresse, samt krav på hållbarhet inom den svenska ”fast-fashion-industrin”, men att samma intresse inte existerar gällande att undersöka huruvida företagen faktiskt möter denna efterfråga, säger Clara Grönberg.

Vem kan ha nytta av kunskapen?

-Vi har en förhoppning om att resultaten från vår uppsats ska kunna bli en tankeställare för både företag och konsumenter. Självklart är klädjättarna den stora boven i dramat, men även konsumenterna måste förstå sin roll i helheten och ta det ansvar som hör därtill. Vi tror även att slutsatsen i vår uppsats kan vara en inspiration till vidare studier inom området och vi hoppas på att se liknande frågeställningar som belyser problematiken med online-shoppingen och dess relation till hållbarhetsarbete, samt en ökad konsumtion.

Juryns motivering

"I sin uppsats påvisar författarna att svenska fast fashion-företag redovisar sitt hållbarhetsarbete utifrån den betydelse olika miljöaspekter antas ha för konsumenter men att denna rapportering ofta går kunderna förbi och inte är något de engagerar sig i eller agerar utifrån. De diskuterar denna skillnad och lyfter upp både företagens och konsumenters roll för att skapa en hållbar modehandel. Att jobba mot en hållbar modehandel är en oerhört viktig fråga för handeln och samhället i stort vilket gör att uppsatsen har stor relevans för branschen. "

Juryn bestod av:
JohnOlof Olsson, Handelns forskningsstiftelse
Per Collins, ICA Kvantum Munkebäck
Per Andersson, HUI 
Lena Hansson, CFR, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Läs uppsatsen

Words are just words until they appear in action, right? Sustainability reporting and its significance for customers in the Swedish fast fashion industry

Om uppsatspriset

Handelns forskningsstiftelse delar ut två studentuppsatspris om 20 000 kr för bästa kandidat- respektive masteruppsats om handel. Utlysningen vänder sig till alla studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Syftet är att stimulera studenter att studera och fördjupa sig inom frågeställningar som berör handel i sina kandidat- eller masteruppsatser. 
Läs mer om Handelns forskningsstiftelses uppsatspris