Länkstig

Universitetsstyrelsen ställer sig bakom förslag att behålla Tjärnö

Publicerad

Universitetsstyrelsen har idag, 21 februari, beslutat att ge rektor Malin Broberg i uppdrag att säkerställa den långsiktiga styrningen och finansieringen av Göteborgs universitets marina forskningsstationer. Det innebär bland annat att universitetet fortsatt ska vara huvudman för Tjärnö och att dialog ska föras med Research Institute of Sweden (RISE) om ett övertagande av Kristineberg.

Det var i juni förra året som fd rektor Eva Wiberg gav styrelsen för Naturvetenskaplig fakultet i uppdrag att utreda vilken av de både forskningsstationerna Tjärnö och Kristineberg som framgent ska ha Göteborgs universitet som ensam huvudman. Orsaken till detta var att den Naturvetenskapliga fakulteten behöver nå en budget i balans, och därför inte längre kan vara ensam huvudman för två forskningsstationer. 

En extern utredare, Ingrid Petersson, utsågs och i slutet av januari föreslog hon att forskningsstationen på Tjärnö ska behållas. Hon angav flera anledningar till detta. Bland annat att Tjärnö är större och har vuxit de senaste åren, att det går att flytta verksamhet från Kristineberg till Tjärnö samt att det är större möjlighet att hitta en ny huvudman till Kristineberg än för Tjärnö. Utredningen pekade också på att RISE visat intresse för att potentiellt ta över huvudmannaskapet för Kristineberg.

Hög klass på båda stationerna

Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen betonar att båda forskningsstationerna håller mycket hög klass. Detta möjliggör för excellent utbildning, forskning och samverkan inom det marina området.

Fakultetsstyrelsen har föreslagit att universitetet är fortsatt huvudman för Tjärnö och att universitetet inleder en dialog med RISE om övertagande av huvudmannaskapet av Kristineberg. Fakultetsstyrelsen föreslår vidare att det fortsatta arbetet och förhandlingarna bör drivas som ett projekt med marina verksamhetsföreträdare och stöd i juridik och förhandling samt att projektet ska ta hänsyn till den strategiska vikten av att universitetet även i framtiden har verksamhet på Kristineberg.

Uppdrag till rektor att driva processen framåt

Universitetsstyrelsen har nu beslutat att ge rektor Malin Broberg i uppdrag att gå vidare i processen i enlighet med den externa utredningen och Naturvetenskapliga fakultetsstyrelsens förslag.

Malin Broberg hoppas att universitetet nu får en hållbar lösning, och att såväl Tjärnö som Kristineberg på detta vis fortsatt kommer att vara livskraftiga.

Vad är nästa steg i den här processen?
– Jag kommer nu att ge ett uppdrag till dekanen att arbeta vidare i enlighet med universitetsstyrelsens beslut. Det innebär alltså att tillsätta en arbetsgrupp och inleda en dialog med RISE. Jag kommer att se till att det stöd och de kompetenser som behövs i arbetet finns tillgängliga, säger Malin Broberg.

När förväntas arbetet vara klart?
– Utredaren menar att ambitionen bör vara en överenskommelse till sommaren men det går inte att säga i nuläget. För a
lla inblandade är det viktigt att det här inte drar ut på tiden.

Av: Ulrika Lundin