Bild
Alicia och Laura framför palmer på plats i Mauritius
Foto: Privat
Länkstig

Studenterna Alicia och Laura gör fältstudie på Mauritius med stipendium

Publicerad

Som en del i sitt examensarbete på kandidatnivå i nationalekonomi utför Alicia Rydhem och Laura Olsson Radda en mindre fältstudie inom ramarna för Sidas Minor Field Studies-stipendieprogram. En lärorik och intressant erfarenhet inför framtiden.

Vad är ett Minor Field Studies-stipendium?

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram där man som student får möjlighet att resa till ett låg- eller medelinkomstland för att samla in datamaterial till sitt examensarbete. Stipendiet är ett resestipendium på 27 000 kr per student som ska användas för en fältstudie under minst åtta veckor på plats i landet. Syftet med MFS-stipendiet är att ge kunskap till svenska studenter om utvecklingsfrågor och Sidas samarbetsländer, och det kan sökas på både grund- och avancerad nivå.

Vad undersöker ni i ert examensarbete?

Det handlar om arbetsmarknaden och kompetensgapet inom informations- och kommunikationstekniksektorn (IKT) på Mauritius. Det pågår just nu en omfattande expansion av IKT-sektorn vilket bidrar till att Mauritius rör sig mot en mer kunskapsbaserad ekonomi. Den mauritiska ekonomin har gått från att till största del utgöras av sektorer med lågkvalificerad arbetskraft till att nu röra sig mot högre efterfrågan på högutbildad arbetskraft. Vi undersöker det nuvarande kompetensgapet inom IKT-sektorn och kopplingen mellan sektorn och Mauritius högre utbildningssystem. Vi genomför därför intervjuer med universitet, organisationer och företag här för att samla in material till uppsatsen.

Vilka är fördelarna med att göra en MFS-studie?

Det finns många fördelar både på ett personligt plan och för våra framtida yrkesliv. Det är otroligt givande och lärorikt att bo i ett utvecklingsland i två månader. Man lär sig mycket om att ta eget ansvar och komma in i en helt ny kulturell kontext. Vi trivs väldigt bra här i Mauritius och tycker att det är ett fantastiskt land att bo i. Det är ett mycket mångkulturellt land som präglas av många olika kulturer, religioner och språk och vi upplever att människorna här är otroligt hjälpsamma och snälla. Utöver att det är en rolig upplevelse att göra en MFS-studie, så är det också givande att få fördjupa sig inom utvecklingsfrågor vilket vi tror kan vara till stor nytta i våra framtida yrkesliv.

Har ni kommit fram till något spännande resultat än?

Vi håller fortfarande på att genomföra intervjuer men vårt val av uppsatsämne känns ytterst relevant för landet, vilket delvis var svårt att vara helt säker på innan vi var på plats. En sak som framkommit i många av intervjuerna är att kompetensgapet existerar både i kvantitativa och kvalitativa termer. Den mauritiska arbetskraften är naturligt begränsad i storlek då det är en liten önation med knappt 1,3 miljoner invånare. Samtidigt saknar den befintliga arbetskraften till stor del den kompetens som efterfrågas av IKT-sektorn.

Vad har varit mest intressant hittills?

Det roligaste har varit att lära känna lokalbefolkningen och att få nya kontakter genom våra intervjuer. Alla har varit väldigt öppna och tagit emot oss väl. En höjdpunkt var att vi blev bjudna på ett hinduiskt bröllop av en av våra intervjupersoner som nu blivit en nära vän. Det var otroligt roligt och intressant att få se hur ett hinduiskt bröllop går till här på Mauritius. 

Har ni några tips till den som funderar på att ansöka om ett MFS-stipendium?

Vårt största tips är att börja i god tid innan ansökan ska vara inne. Vi jobbade successivt med ansökan i flera månader innan ansökningsperioden i januari. Det var också väldigt givande att få hjälp av vår handledare på Handelshögskolan under ansökningsprocessen så att vi kontinuerligt kunde förbättra projektbeskrivningen. Kolla även upp praktiska saker som nödvändiga vaccin i god tid innan avresan!

Har ni några planer efter att ni är klara med er MFS?

En av anledningarna till att vi valde att åka till just Mauritius är att franska är det mest talade språket på ön vilket är givande för att utveckla våra franskakunskaper. Alicia ska studera franska under nästa termin och Laura ska läsa en termin i Paris. Innan vi påbörjar masterutbildningar hoppas vi båda även kunna genomföra någon rolig praktik.

 


Område
Student