Bild
R/V Skagerak utanför Islands kist
Sveriges forskningsfartyg får ett treårigt infrastrukturbidrag från Vetenskapsrådet. På bilden: Skagerak och undervattensroboten Ran på väg till expedition utanför Grönland, juli 2023.
Foto: Albert Falk
Länkstig

Satsning på havsforskning – Sveriges forskningsfartyg får pengar från Vetenskapsrådet

Publicerad

Vetenskapsrådet vill satsa på svensk fartygsbaserad forskning och beviljar därför Sveriges forskningsfartyg ett treårigt infrastrukturbidrag.
– Det är en otroligt viktig signal från Vetenskapsrådet att de vill satsa på Sveriges fartygbaserade havsforskning, säger Louise Newman, föreståndare på R/V Skagerak.

– Dessutom kommer svenska havsforskare att kunna bedriva forskning som tidigare inte varit möjlig, genom att täcka kostnaderna för långa eller fjärran resor som för närvarande är för dyra för att täckas av ett normalt forskningsbidrag, säger Louise Newman.

Skagerak har fått Vetenskapsrådets bidrag tillsammans med flera andra svenska forskningsfartyg inom samarbetsprojektet ”Svensk forskningsfartygsinfrastruktur för havsforskning” (SWERVE). I SWERVE ingår forskningsfartyg från flera av Sveriges lärosäten, men också Oden från Polarforskningssekretariatet och Ocean Surveyor från Statens geologiska undersökningar (SGU).

Främja fartygsbaserad havsforskning

Vetenskapsrådets bidrag ger alla svenska forskare samma möjligheter att använda Sveriges forskningsfartyg med tillhörande vetenskaplig utrustning, tekniker och data, oavsett vilket lärosäte eller myndighet de tillhör. Men det kommer även att gagna det internationella forskarsamhället, eftersom bidraget också stödjer insamling av havsdata som kan användas internationellt – något som kan stärka Sveriges position i havsforskningen.

Bild
Undervattenroboten Ran i Antarktis.
Skageraks forskningsinfrastruktur är en komplett resurs som omfattar forskningsfartyget Skagerak, AUV Ran, fartygets tekniska personal, samt instrumenten ombord fartyget. På bilden: Ran i Antarktis.
Foto: Li Ling

– Bidraget är viktigt för Skagerak som forskningsresurs, först och främst eftersom det gör det möjligt för oss att nå nationella användare med alla forskningsresurser som finns ombord fartyget, samt att stödja svensk forskning utöver den som bedrivs av våra egna forskare på Göteborgs universitet. Dessutom säkerställer det att vi får ut mesta möjliga av varje expedition, genom att se till att data av högsta kvalitet görs tillgängliga för forskare världen över, säger Louise Newman.

Text: Annika Wall

Fakta

Vetenskapsrådets utlysning heter ”Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023”.

Bidraget tilldelas projektet SWERVE (Svensk forskningsfartygsinfrastruktur för havsforskning), där forskningsinfrastrukturen Skagerak är ett av fartygen.

Bidraget är 14,5 miljoner kronor för 3 år. Projektet samfinansieras från deltagande organisationer, vilket innebär att det totala projektbidraget till SWERVE är 29 miljoner kronor.

Bidraget kommer att täcka kostnaden för fartygstid för svensk forskning, stödja utbildning och kompetensutveckling av teknisk personal ombord för att möjliggöra tekniskt expertstöd, stödja insamling av viktiga havsdata på ett standardiserat sätt, och säkerställa leverans och tillgänglighet av dessa data till det internationella forskarsamhället.