Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Professorer begär överprövning av oredlighet efter UKÄ-kritik

Publicerad

Mot bakgrund av kritik Göteborgs universitet fått för bristande handläggning i två oredlighetsärenden, begär två professorer att besluten omprövas. 

Det var den 24 mars 2017 som dåvarande rektor Pam Fredman fällde två professorer vid Sahlgrenska akademin för oredlighet i forskning. Oredligheteten gällde två vetenskapliga artiklar där det saknades etiska tillstånd i den forskning som presenterades i artiklarna.

Den ena professorn anmälde Göteborgs universitet till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för universitetets hantering av ärendena. UKÄ informerade Göteborgs universitet om sitt beslut den 28 februari.

UKÄ påpekar handläggningsbrister

Enligt UKÄ har Göteborgs universitet brustit i sin hantering när det gäller en begäran från professorn om att hämta in yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning hos Centrala etikprövningsnämnden (CEPN). Ett sådant yttrande ska enligt högskoleförordningen inhämtas om den som är anmäld för misstanke om oredlighet i forskning begär det och det inte är ”uppenbart obehövligt” enligt lärosätets bedömning.

− Normalt sett hade vi efter begäran skickat för yttrande. Det speciella i det här fallet var att begäran inte inkom under pågående utredning utan efter att beslut i ärendena fattats, säger rektor Eva Wiberg.

Den övriga kritiken avsåg brister när det gäller professorns möjligheter att ta del av det samlade utredningsmaterialet och delta vid ett av oredlighetsrådets möte.

– UKÄ:s kritik gäller själva handläggningen. Att de påpekat vissa brister i handläggningen behöver inte betyda att sakprövningen, eller rektors beslut i ärendena, har blivit fel.

Vill att besluten om oredlighet ändras

I skrivelser till rektor har de två professorerna, med hänvisning till UKÄ:s kritik, begärt att besluten om oredlighet ska ändras, ogiltigförklaras eller dras tillbaka. De menar att en myndighet har rätt att ändra ett beslut och i vissa fall ska ändra ett beslut om det tillkommer nya omständigheter.

Efter att ha analyserat UKÄ:s kritik samt övervägt begäran från professorerna avser nu universitetet att begära in ett yttrande från CEPN.

– Jag vill undersöka om det finns grund för omprövning. I dagsläget ifrågasätter jag inte besluten om att oredlighet i forskning förelåg, beslut som baserades på att de båda forskarna uppgav i de två vetenskapliga artiklarna att de hade relevanta tillstånd, vilket utredningen kom fram till att de inte hade. Jag är dock mån om att tillmötesgå kritiken från UKÄ och avser därför att begära in ett yttrande från CEPN, säger rektor Eva Wiberg.

Länkar till tidigare artiklar i ärendet:

Artiklen uppdaterad 15 april kl 18:59.