Bild
Foto: Getty Images
Länkstig

Pandemin en tuff tid även på apoteken

Publicerad

Kunder som dök upp fast de var sjuka, som inte accepterade restriktionerna, och många nya arbetsuppgifter för personalen. Det är faktorer som bidrog till tuffare arbetsbelastning och arbetsmiljö på apoteken under pandemin, visar en studie.

Det är forskare vid Göteborgs universitet och Åbo Akademi som står bakom den vetenskapliga studien, publicerad i tidskriften Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy.

Underlaget utgörs av en enkät som distribuerades till alla farmaceuter verksamma på apotek i Sverige. Antalet svarande var 2 034 personer, motsvarande 41 procent. I gruppen farmaceuter ingår receptarier och apotekare.

Många delar av samhället påverkades av covid-19-pandemin men apotekspersonal utgör en grupp som inte uppmärksammats så mycket. Enligt studien upplevde en majoritet av farmaceuterna ökad arbetsbörda och försämrad arbetsmiljö.

Kundkonflikter och smitta

De flesta farmaceuterna, 62 procent, ansåg att arbetsbelastningen hade ökat under pandemin, samtidigt som arbetsmiljön försämrats. 47 procent tyckte att den fysiska arbetsmiljön blivit sämre medan 59 procent av de svarande ansåg att den psykosociala arbetsmiljön hade försämrats.

Orsaker som lyftes fram var bland annat konflikter till följd av att en del kunder inte ville följa restriktionerna. Farmaceuterna beskrev även en ökad splittring i arbetet när deras ordinarie arbetsuppgifterna utökades med snabbt införda nya arbetsuppgifter under pandemin.

Exempelvis skulle farmaceuterna säkerställa att antalet kunder i apoteket var i enlighet med regelverket, genomföra extra städning eller ta emot kunder utanför apoteken.

De svarande var inte nöjda med kommunikationen inom apoteksföretagen och beskrev att både företagen och samhället generellt visade en bristande förståelse för situationen på apoteken under pandemin. Därtill fanns en rädsla för att smittas av covid-19.

Kommunikation och förståelse

Christina Ljungberg Persson är apotekare och universitetslektor i samhällsfarmaci på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och studiens förstaförfattare.

Bild
Christina Ljungberg Persson, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Malin Arnesson

– När övrig hälso- och sjukvård blev mindre tillgänglig var apoteken fortfarande öppna vilket ledde till att kunder i ökande utsträckning kom till apotek för rådgivning även om de var sjuka, säger hon, och fortsätter:

– Tydlig kommunikation inom ett apoteksföretag är viktigt för att visa att ledningen förstår belastningen en pandemi innebär för farmaceuterna som möter kunderna.

Trots den ökade arbetsbelastningen och försämringen i arbetsmiljön ansåg 55 procent av de svarande att patientsäkerheten på apotek inte hade påverkats. Detta resultaten är inte i linje med andra studier där hög arbetsbelastning och sämre arbetsmiljö ofta kunnat kopplas till försämrad patientsäkerhet. Forskarna efterlyser därför fler studier om patientsäkerheten på svenska apotek under pandemin.

Titel: A survey of pharmacists' perception of the work environment and patient safety in community pharmacies during the COVID-19 pandemic