Länkstig

Ny forskning om AI i digitala läromedel kan förbättra matematikundervisning i grundskolan

forskare och rektor samtalar

Forskarna Martin Tallvid och Marie Utterberg planerar projektet med Hovåsskolans rektor Carolin Juneberg t.h.

Artificiell Intelligens (AI) i digitala läromedel framställs som en framgångsfaktor för att öka alla elevers kunskapsutveckling. Trots detta används inte digitala verktyg i matematikämnet i samma utsträckning som i övriga skolämnen. Ett nytt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet ska därför i samarbete med två grundskolor i Göteborgsområdet undersöka om AI kan förbättra matematikundervisningen.

Allt fler analoga läromedel byts ut mot digitala dito och alla de stora läromedelsförlagen säljer en ökande andel digitala läromedel inom skolans olika ämnen. Samtidigt är kunskapen bristfällig om hur undervisningen påverkas och hur lärarens praktik förändras av denna användning.

Forskarna Marie Utterberg, Martin Tallvid och Johan Lundin ska nu i ett praktiknära projekt undersöka hur adaptiva digitala läromedel i matematik kan förändra lärares undervisning, och hur undervisningen kan utvecklas med detta läromedel.

– Användningen av digitala verktyg ökar, men svårigheten att integrera digitala verktyg i undervisningen utmanar fortfarande lärare och forskare. Forskning visar också att digitala matematikläromedel är särskilt svårt att integrera på ett meningsfullt sätt i undervisningen vilket är en av anledningarna till att vi vill undersöka området, säger Marie Utterberg, doktorand och legitimerad matematiklärare.

Matematiklärare på Hovåsskolan i Göteborg och Kapareskolan i Kungsbacka samverkar i projektet med forskare på institutionen för tillämpad IT. Förstelärare på respektive skola, som i sin roll anses särskilt kvalificerad med huvudansvar för matematikämnet, leder det pedagogiska arbetet med att använda det digitala läromedlet. Tanken är att det nära samarbetet mellan undervisande matematiklärare på grundskolan, skolledare och forskare ska ge konkreta bidrag till undervisningens genomförande i praktiken och ge värdefulla bidrag till forskning om matematikundervisning.

– Matematiskt kunnande är en av EU:s nyckelkompetenser för ett framgångsrikt liv i ett kunskapssamhälle. Emellertid så visar de senaste årens resultat från TIMSS och PISA att svenska elevers matematikkunnande inte är tillräckliga och att undervisningen behöver förändras. Därtill föreskriver styrdokument att digitala verktyg ska användas för att undersöka problemställningar och matematiska begrepp. Syftet med detta projekt är då att i ett nära samarbete förbättra matematikundervisningen med stöd av moderna digitala läromedel som använder AI, säger Marie Utterberg.

Fakta
Åtta forskningsprojekt beviljades medel som de första projekten inom regeringsuppdraget om samarbete kring praktiknära forskning i skolan - ULF.
Det tvååriga projektet AI och digital matematik – nya förutsättningar för undervisning och lärande är ett av de åtta projekten och beviljades drygt 700 000 kronor.
Läs mer om ULF här.

Kontakt

Marie Utterberg, doktorand
E-post: marie.utterberg@ait.gu.se
Tel: 070-081 8664

Övriga projektmedlemmar

Johan Lundin, professor, institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet
Martin Tallvid, Fil dr och lektor vid Center för skolutveckling, Göteborgs stad