Bild
Guns händer, bild från Vandrigsutställningen Årsrika. Foto Elisabeth Ohlson Wallin
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Länkstig

Mannheimers pris till utveckling av terapi för äldre med suicidproblematik

Publicerad

Sara Hed får Carin Mannheimers pris 2021 för att utveckla en korttidsterapi som är specialanpassad för äldre med suicidproblematik.
– Det är svårt att argumentera för att äldre inte ska erbjudas psykologisk behandling.
Forskningen visar att den skulle ge lika stor effekt för äldre som för yngre, men att man ibland behöver åldersanpassa behandlingen, säger Sara Hed, doktorand på sektionen för psykiatri och neurokemi.

Det erbjuds i princip ingen kvalificerad psykologisk behandling för äldre inom äldrepsykiatri i svensk sjukvård och ingen med särskilt fokus på suicidproblematik. Tyngdpunkten ligger istället på utredning och det finns en uppfattning inom sjukvården och även hos många äldre själva att depression och nedstämdhet tillhör det normala åldrandet, något man bara får acceptera.

– En 75-åring kan säga “Jag är ju så gammal. Är det verkligen värt att hålla på?”
Men de flesta äldre är inte deprimerade och för de ca tio procent som drabbas är det ofta ett behandlingsbart tillstånd, säger Sara Hed.

Ett dödsfall på var fjärde suicidförsök bland äldre

Bild
Sara Hed
Sara Hed
Foto: Josefin Bergenholtz

Under 2020 dog 355 personer som var 65 år och äldre i suicid. Det är ett dödsfall på var fjärde suicidförsök. I yngre åldrar är det ett mycket högre antal suicidförsök jämfört med de som faktiskt dör i suicid. Äldre har med andra ord färre suicidförsök per suicid och använder mer våldsamma metoder än yngre. Den grupp som sticker ut allra mest med flest dödsfall i suicid är män i åldrarna 75 - 85 år. 
– Man uttrycker kanske inte heller psykisk ohälsa på samma sätt som yngre utan pratar mer om kroppsliga besvär och sömnproblem. Äldre förmedlar i mindre utsträckning än yngre klassiska depressionssymtom som nedstämdhet, initiativlöshet och suicidtankar.

Behandling för äldre inte lika hög status

Redan under grundutbildningen till psykolog började Sara Hed att fördjupa sig i åldrandets psykologi. När hon sedan började arbeta på en äldrepsykiatrisk mottagning blev det tydligt att behandling för äldre inte hade lika hög status som utredning av äldre, men nu har en grupp psykologer där Sara Hed ingår, fått i uppdrag av Västra Götalandsregionen att arbeta med psykologisk behandling för äldre. 

Eftersom bristen på psykologisk behandling var så stor började Sara Hed forska parallellt med sitt kliniska arbete som psykolog, för att kunna utveckla, utvärdera och implementera nya behandlingar. 
– Forskningen behöver vara nära knuten till kliniken för att den ska bli så ändamålsenlig som möjligt. Vi behöver också utgå från internationella riktlinjer och behandlingar eftersom det inte finns så mycket av detta i Sverige. 

 

Ingen anpassad behandling

Till skillnad från i till exempel Norge finns det inte heller någon specialistutbildning för psykologer i Sverige som är inriktad mot åldrande och åldrandets psykologi. Äldre som lider av psykisk ohälsa och suicidtankar har svårare att komma till specialistvård än yngre och även inom den specialiserade vården får de i mindre utsträckning ta del av andra insatser än läkemedel som till exempel psykologisk behandling. Skattningsskalor är inte heller anpassade för äldre varken i primärvård eller inom psykiatri, vilket innebär att underlaget är mycket sämre för att ställa rätt diagnos och att göra en adekvat riskbedömning.. Eftersom många också lever ensamma uppmärksammas och avbryts de suicidförsök som görs i mindre utsträckning.
 

Ta fram behandlingsmanual

Just nu genomför Sara Hed en kvalitativ intervjustudie med patienter på en äldrepsykiatrisk mottagning som har gjort suicidförsök efter 70 års ålder, för att ta reda på hur de suicidala episoderna i åldrandet ser ut. Studien syftar också till att se hur patienterna har upplevt behandlingen och kontakten med vården, vad som har varit viktigt för återhämtningen. Med resultaten från intervjustudien som grund är målet att ta fram en behandlingsmanual i samarbete med internationella forskare och en referensgrupp.

 

Olika upplevelser av vården

Sara Hed ska också undersöka om män och kvinnor har olika upplevelser av vården eftersom psykiatrin inte verkar nå de äldre männen med de behandlingar som finns idag.

– Därför behöver vi tänka extra mycket kring hur vi ska utforma behandlingen för den gruppen.

 

Strategier för att hantera känslomässig smärta

Med ett psykologiskt perspektiv på behandlingen ligger fokus på att hjälpa patienten att utveckla strategier för att hantera en intensiv känslomässig smärta, hitta praktiska sätt att reglera sina känslor samt finna strategier för att lösa problem. 

– Det handlar om skräddarsydda behandlingar efter individens behov, men utifrån grundläggande behandlingsprinciper. 


Behövs mer än läkemedelsbehandling

Fokus i behandlingen av både yngre och äldre med suicidalt beteende har varit på antidepressiv behandling. På grund av den bristande tillgången på psykologer har äldre i ännu högre utsträckning än yngre, fått läkemedel som behandling, men många dödsfall till följd av suicid sker trots en pågående behandling för depression.

– En studie från vår forskargrupp visade att bland personer 75 år och äldre som tog sitt liv  så var det ungefär en tredjedel  som hade en förskrivning av antidepressiva under de sista tre månaderna i livet. . Därför behöver vi komplettera farmakologisk behandling med psykosociala behandlingsinsatser.

Sara Hed tycker att behandlingen borde sättas in i ett tidigare skede än den gör idag så att inte den psykiska ohälsan leder fram till en suicidal kris. . 


För patienternas och samhällets skull

Prispengarna från Carin Mannheimers minnesfond ska gå till att transkribera intervjuer, men också till samarbete med forskare från Stockholm, Umeå och Halmstad. Syftet är att kunna testa behandlingen på ett större antal patienter på fler platser i Sverige.. Utifrån den framtagna manualen ska psykologer sedan utbildas för att kunna erbjuda behandlingen. 

Sara Hed tycker att det känns väldigt meningsfullt att jobba med att ta fram en ny behandlingsmetod.. Det är också viktigt också ur ett samhällsperspektiv, menar hon.

– Varje dag känner jag mig privilegierad att få arbeta med de här patienterna som har så mycket livserfarenhet och att få ta del av deras livsberättelser. Utifrån min egen profession vill jag lyfta fram både behovet och hur vi bör arbeta med att anpassa behandlingen till den här patientgruppen.

Ragnhild Larsson


 

 

Övriga vinnare av Carin Mannheimers pris för Juniora forskare 2021

Peter Dahlgren, institutionen för journalistik, medier och kommunikation får ett hedersomnämnande för projektet: Vis eller vimsig? Bilden av äldre i nyhetsmedierna under pandemin

Jing Wu, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, får ett hedersomnämnande för projektet: När ålderism på arbetsplatsen möter digitalisering: En undersökande studie om produktivitet och kapabilitet av äldre anställda i privata sektorn utifrån arbetstagare-, arbetsgivare och HR specialisters perspektiv

Meera Srikrishna, institutionen för psykiatri och neurokemi får ett hedersomnämnande för projektet: Assessing the diagnostic usability of computed tomography derived atrophy measures in neurodegenerative disorders

 

Läs mer om Carin Mannheimers minnesfond här