Bild
En elev köper tågbiljett av en konversationsagent
Foto: @Alelo Inc. Used with permission
Länkstig

Konversations-AI underlättar språkinlärning i skolan

Högstadieelever har fått testa på att prata med konversationsagenter för att öva på ett nytt språk. Tekniken har hittills varit ett outforskat inslag i svensk skola, men har visat sig vara uppskattad av både elever och lärare i en ny studie vid Göteborgs universitet.

Bild
Ph.D Elin Ericsson
Ph.D Elin Ericsson
Foto: Gunnar Jönsson

Med över tio år som språklärare i engelska, franska och spanska hade Elin Ericsson sett att den muntliga språkfärdigheten var det som var svårast för eleverna att utveckla, bland annat eftersom det är en utmaning att i undervisningen skapa situationer där eleverna på ett naturligt sätt kan konversationsträna och få direkt och individuell återkoppling på sitt tal.

Konversationsträning med digitala karaktärer

Konversationsagenter är ett AI-verktyg som tillåter användaren att interagera med en digital, människoliknande karaktär i verklighetsnära situationer, som till exempel på ett café. Med hjälp av denna teknik kan elever prata med en karaktär på en skärm och få svar.

Elin Ericsson har studerat svenska högstadieelevers upplevelser av att öva på att prata engelska eller moderna språk tillsammans med konversationsagenter i vardagliga situationer. Användandet av konversationsagenter i språkundervisningen visade sig vara uppskattat av både elever och lärare. De flesta elever tyckte att det var ett lätt, roligt och tryggt sätt att språkträna och intresset höll i sig över tid.

En del elever upplevde den som en livlös maskin, medan andra förmänskligade och utvecklade känslor gentemot den

Känslor inför konversationsagenterna spelar in

En stor variation kunde ses i vilken grad eleverna relaterade socialt till konversationsagenten.

– Detta verkar ha betydelse för helhetsupplevelsen. Till exempel påverkades samarbetet av hur verklighetstrogen eleven uppfattade agenten. En del elever upplevde den som en livlös maskin, medan andra förmänskligade och utvecklade känslor gentemot den, säger Elin Ericsson.

Stöttar lärare i kunskapsbedömningen

En utmaning som lärare ställs inför är att bedöma elevernas muntliga färdigheter. Undervisningstiden räcker helt enkelt inte till för att lyssna enskilt på varje elev och en stor del av bedömningsunderlaget, alltså talet, går förlorat.

– Det sagda ordet försvinner när det är sagt, till skillnad från det skriftliga, säger hon. Med konversations-AI blir det osynliga synligt i och med att AI-systemen transkriberar det som sägs. Eleven kan dessutom få anpassade övningar utifrån vad hen behöver öva mer på vad gäller exempelvis ord, grammatik, att lyssna och förstå, göra sig förstådd på målspråket och att hålla i gång dialogen.

Forskningen bidrar med viktig pusselbit

Innehållsmässigt är de få dialogsystem som finns tillgängliga idag inte anpassade efter svenska elever i den här åldersgruppen och eleverna kan inte alltid relatera till de situationer som konversationerna utspelar sig i, som exempelvis att köpa en fysisk biljett på en tågstation. Det finns också tekniska brister och utvecklingsaspekter hos de befintliga systemen som försvårar användandet. Här har det varit viktigt för Elin Ericsson att göra elevernas röster hörda. Det har visat sig vara produktivt. Eleverna har varit engagerade och mycket benägna att ge återkoppling och komma med förslag på förbättringar av systemen.

Elin Ericsson menar att de resultat som framkommit i hennes forskning kan ge värdefull kunskap åt lärare för att effektivisera språkundervisningen och lärandet i skolan. De kan också ge bidrag till utvecklare av system för konversations-AI och i förlängningen även göra så att fler vågar använda sitt målspråk och känna glädjen med det.

Hennes studier ger en viktig pusselbit i AI-forskningen, med självrapporterade erfarenheter hos elevgruppen 13–15-åringar. Utöver detta finns det fortfarande mycket lite forskning kring AI i språkundervisning.

Fördelen med konversations-AI är att de digitala agenterna är outtröttliga

Konversationsträningen viktig för inlärningen

Att det kan vara en utmaning att konversera naturligt med klasskamraterna eller läraren på ett främmande språk vet nog alla som någon gång har försökt, säger Elin Ericsson. Fördelen med konversations-AI är att de digitala agenterna är outtröttliga och låter eleven öva i enskildhet utan att känna sig iakttagen, när och hur hen själv vill.

Konversationsträningen är en viktig del i att lära sig ett språk. Att lära sig att prata är, tillsammans med att lyssna, skriva och läsa, en av de fyra färdigheterna. Etablerade principer för andra- och tredjespråksinlärning säger att möjligheter att tala målspråket i social interaktion i en trygg miljö och att få direkt återkoppling är avgörande för att tillägna sig språket. I de avseendena har konversations-AI stora fördelar som metod.

 

Text: Agnes Ekstrand

Om konversationsagenter

Konversationsagenter är ett verktyg inom konversations-AI som tillåter att användaren interagerar med en digital, människoliknande karaktär i verklighetsnära situationer och miljöer, som på ett café eller en tågstation.

I det här specifika fallet är syftet med konversationsagenter att öva på ett främmande språk i skolmiljö. Med fokus på interaktion pratar man med en konversationsagent i stället för att prata med en annan elev eller en lärare.

Systemen har ännu inte etablerats som undervisningsmetod i svenska skolor, men däremot i flera andra länder, bland annat Japan, Korea och Mexiko och mestadels för universitetsstudenter.

Länk till Elin Ericssons avhandling "Experiences of Speaking with Conversational AI in Language Education": https://hdl.handle.net/2077/77123