Bild
Flygbild på en översvämmad by i Thailand.
Länkstig

Klimatförändringar förvärrar spridningen av infektionssjukdomar

Publicerad

Utsläppen av växthusgaser i världen driver på klimatförändringar som ger upphov till bland annat torka, översvämningar och värmeböljor. Dessa extrema väderlägen ökar i sin tur hotet från över hälften av alla infektionssjukdomar för människor. I en ny omfattande studie av forskare från bland annat Göteborgs universitet påvisas detta samband.

Forskare har i en metastudie kunna länka effekterna av klimatförändringar drivna av växthusgaser till förvärrade effekter på människors hälsa. Genom att söka i 77 000 vetenskapliga artiklar har de hittat över 1 000 olika vägar där klimatrelaterade händelser ger upphov till ökade infektionssjukdomar. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature climate change.

– Vi kunde till exempel koppla ett utbrott av kolera i Finland och norra Sverige till att Östersjöns vattentemperatur hade ökat med två grader jämfört med normalt. Kolerabakterien frodades i det varmare vattnet, säger Tristan McKenzie, forskare på marina institutionen vid Göteborgs universitet, som tillsammans med kollegor på två amerikanska universitet genomfört metastudien.

830 studier visade ett samband

Studien fokuserade på att söka fram vetenskapliga rapporter där sjukdomsutbrott har kopplats till klimathändelser som beror på ökade utsläpp av växthusgaser. Klimathändelserna kan till exempel vara torka, översvämning, stormar och förändrade markförhållanden. Forskarna tog fram en databas där de hittade samband mellan infektionssjukdomar och olika klimathändelser.

– Vi hittade 830 studier där vi kunde fastslå ett samband. Totalt var det 58 procent av alla kända infektionssjukdomar som förvärrades av klimatförändringar som orsakats av växthuseffekten. I endast nio fall lindrades sjukdomarna, säger Tristan McKenzie.

Metastudien visade att uppvärmning, nederbörd, översvämning, torka, stormar, förändrade markförhållanden, klimatförändringar i haven, bränder, värmeböljor och höjningar av havsnivån påverkade infektionssjukdomar som orsakas av virus, bakterier, djur, växter, svamp och olika mikroorganismer. Vissa klimateffekter bidrog även till sänkt immunförsvar, exempelvis kan torka leda till undernäring hos befolkningen som då blir mer mottagliga för infektioner.

Värme förvärrade många sjukdomar

Varmare väder, kraftigare nederbörd och översvämningar gav var och en förvärrade effekter för långt över 100 sjukdomar, ofta sjukdomar som malaria, dengue och zika som sprids av insektsbett. Det kan även handla om till exempel hepatit som sprids via förorenat dricksvatten. 

– Den här kopplingen har gjorts tidigare i mindre, avgränsade studier, vi har tagit ett mycket större grepp som visar på storleken av det här hotet mot vår hälsa. Vi har bara tittat på klimatfaror som orsakas av växthusgaser, men det är mycket som talar för att sjukdomarna ökar av klimatförändringarna som helhet, säger Tristan McKenzie.

Forskarna hittade 830 vetenskapliga artiklar där klimatförändringar påverkade spridningen av infektionssjukdomar. Analysen visade att 218 av totalt 375 kända infektionssjukdomar kunnat kopplas till klimatförändringar orsakade av växthuseffekten.

– Vi har avgränsat oss ganska hårt i vårt urval, därför är vår slutsats en lågt räknad uppskattning av påverkan. Det enda som kan bromsa den här utvecklingen är att människan minskar sina utsläpp av växthusgaser, säger Tristan McKenzie.

Artikeln i Nature climate change: Over half of known human pathogenic diseases can be aggravated by climate change