Länkstig

Kandidatuppsats om vad som skapar värde på Instagram vann pris

Publicerad

Handelshögskolealumnerna Isabella Borrego och Anna Hamnå har vunnit pris för sin uppsats om vad som skapar värde på Instagram. Priset delas ut av Handelns forskningsstiftelse och vinnaren får ett stipendium om 20 000 kr.

Grattis till uppsatspriset! Vad handlar er uppsats om?
Över 100 miljoner inlägg laddas dagligen upp på Instagram, vilket ger konsumenter en oerhört stor makt att frivilligt välja vilket innehåll de vill ta del av. Vi upplever att det generellt sett finns ett stort motstånd till att ta del företagens innehåll då det upplevs som reklam och inte värdeskapande. Därför har vi valt att undersöka om det finns ett glapp mellan företags och konsumenters uppfattning av vad som skapar värde i innehåll på Instagram. Uppsatsen baseras på intervjuer med konsumenter och e-handelsföretag som flitigt använder Instagram, berättar Isabella Borrego.

Vilka resultat fick ni fram?
Våra resultat visar att det finns fyra värden i vilka det förekommer glapp: ett kunskapsglapp, ett prisglapp, ett inlevelseglapp och ett autenticitetsglapp. Företag lägger vikt vid att kommunicera pris, ett brett spann av känslor och många estetiska detaljer i hopp om att konsumenter lever sig in i innehållet. Konsumenterna värderar däremot innehåll som ger dem ny kunskap, är inspirerande, reflekterar konsumentens värderingar, känns personligt och har ett helhetsperspektiv kring färgkombinationer och form, säger Anna Hamnå

Vem kan ha nytta av kunskapen?
Vi hoppas att företag och marknadsförare som är aktiva på Instagram ska ha nytta av våra insikter när de formar sin innehållsmarknadsföring. Samt att resultaten väcker intresse för vidare forskning som kan bidra till en fördjupad kunskap och nya rekommendationer för marknadsförare.

Vad gör ni idag?
Idag arbetar vi båda med marknadsföring och projektledning. Isabella arbetar på Venture Cup som Project Manager inom marknad och Anna arbetar som Digital Marketing Intern på ACO Hud Nordic AB.

Juryns bedömning

”Med värde som teoretiskt ramverk bidrar uppsatsen med kunskap kring marknadsföring på Instagram som är ett fortsatt aktuellt och samtidigt relativt obeforskat område. Det är en väl genomförd mindre kvalitativ studie vars resultat påvisar skillnader mellan hur modeföretag använder värde i sin kommunikation och vad som värdesätts av konsumenter. Uppsatsen ger intressanta insikter som kan vara till nytta för de företag inom handeln som försöker förstå hur marknadsföring på Instagram ska utformas idag för att ge värde för både dem och deras kunder. ”

Juryn bestod av:
JohnOlof Olsson, Gillblads, Ordförande i styrelsen för Handelns forskningsstiftelse i Göteborg
Per Andersson, HUI Research, senior konsult
Per Collins, ICA Kvantum Munkebäck, styrelsemedlem i Handelns forskningsstiftelse i Göteborg
Lena Hansson, föreståndare Centre for Retailing, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 

Läs uppsatsen

Vad skapar värde i innehåll på Instagram? En jämförelse mellan konsumenters och företags uppfattning av vad som skapar värde i innehåll på Instagram.

Om uppsatspriset

Handelns forskningsstiftelses uppsatspris delas ut årligen till en kandidat- och en masteruppsats. Utlysningen vänder sig till alla studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Syftet är att stimulera studenter att studera och fördjupa sig inom frågeställningar som berör handel i sina kandidat- eller masteruppsatser.