Bild
Heltidsanställda pressas till deltid för att orka
Foto: Unsplash
Länkstig

Heltidsanställda pressas till deltid för att orka

Forskare har undersökt varför heltidsanställda väljer att arbeta deltid. Resultaten visar att de anställdas motiv främst handlar om att orka med livet i sin helhet.

Bild
Sofia Björk
Sofia Björk

Göteborgs Stad har antagit en policy om utökad rätt till deltid. Genom en enkät till kommunens heltidsanställda som valt att gå ned i tjänst, och därmed också i inkomst, har forskare studerat orsakerna till beslut om deltid och om de skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper och åldersgrupper. 

Resultatet visar att de flesta inte kan arbeta heltid. Något som överraskade forskarna som hade förväntat sig att en större grupp valt att arbeta deltid för att förverkliga sig på fritiden. 

− Det tyder på att arbetsbelastningen är hög för många och att det finns små möjligheter att inom ramen för sitt heltidsarbete anpassa det efter sin egen hälsa och sina behov, säger Sofia Björk, en av forskarna bakom studien.

Att deltidsarbete betraktas som en nödvändighet tycker hon är anmärkningsvärt.

− I ett sammanhang där möjligheten till heltidsarbete är extremt god pressas anställda till att arbeta deltid för att orka med livet. Alla som deltog i studien har heltidstjänster, det finns god tillgång till barnomsorg, Sverige har en socialförsäkring som i alla fall i teorin gör det möjligt att sjukskrivas från sitt arbete om hälsan inte tillåter heltidsarbete.

I ett sammanhang där möjligheten till heltidsarbete är extremt god pressas anställda till att arbeta deltid för att orka med livet.

- Att gå ner till deltid innebär att vissa finansierar sin egen sjukskrivning. Detta gäller inte minst de som arbetar i omsorgsyrken inom kommunen. Samtidigt är vi i en situation där den arbetande befolkningen blir äldre och allt fler behöver omsorg, förklarar Sofia Björk. 

Att gå ner till deltid innebär att vissa finansierar sin egen sjukskrivning.

Något som inte förvånade forskartrion var att den grupp som i högst grad upplever att arbetet är för belastande för att arbeta heltid främst är äldre kvinnor, utan universitetsutbildning som arbetar i omsorgsyrken. De var också högst andel med fysiska besvär.

Omsorgspersonal riskerar låga pensioner

Sofia Björk drar slutsatsen att arbetsmiljön och flexibiliteten i arbetsvillkoren behöver förbättras om omsorgsbehoven ska kunna mötas i framtiden. Hon framhåller vikten av att omsorgspersonal också behöver kunna arbeta heltid eftersom det är en grupp som riskerar att få låga pensioner. Detta, menar hon, är även en jämställdhetsfråga eftersom omsorgen i huvudsak utförs av kvinnor.

I studien förekom ingen grupp vars enda motiv till deltidsarbete var att förverkliga sig inom andra områden i livet. Det fanns de som i första hand valt deltid för att studera eller arbeta med annat. 

− Det fanns en grupp med mer blandade motiv där en kritik mot heltidsnormen kom till uttryck och som värderade andra saker än arbete och inkomst. Men även de uppgav att arbetet var för krävande för att kunna arbeta heltid, säger Sofia Björk.

Ansvar för arbetsmiljö och arbetsskador 

Artikeln riktar sig i första hand till forskare som är intresserade av motiv till deltid och betydelsen av preferenser och begränsningar. För att nå en bredare målgrupp, och inte minst de arbetsgivare som påverkar både möjligheten att arbeta deltid och villkoren för att arbeta heltid, kommer i december 2021 en populärvetenskaplig rapport från projektet. 

Rapporten ”Om att kunna välja förkortad arbetstid. En hållbarhetsanalys av den utvidgade deltidsrätten inom Göteborg stad” kommer att presenteras på ett seminarium arrangerat av Centrum för forskning om arbete och sysselsättning (WE-seminariet). På seminariet kommer forskarna som skrivit artikeln att presentera rapporten, därefter ska resultaten diskuteras av Göteborgs Stads HR-chef, en HR-person från Chalmers, samt Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap med fokus på arbetsmiljö.

Under hösten kommer Lotta Dellve och Sofia Björk att inleda ett projekt om arbetsmiljö, bland annat inom kommunal omsorg. 

Har de någon möjlighet att orka heltidsarbete genom hela yrkeslivet?

Sofia Björk menar att det blir särskilt intressant att undersöka hur arbetsmiljö och arbetsskador hanteras inom organisationen eftersom den aktuella studien visat att just omsorgsarbetare pressas till deltid som en konsekvens av arbetsbelastningen.

- Hur värderas och skyddas omsorgsgivarnas kroppar? Har de någon möjlighet att orka heltidsarbete genom hela yrkeslivet? Det är denna typ av frågor vi kommer ta oss an i höst, avslutar hon.

Fakta om forskningen

Enkäten gick ut till alla anställda i Göteborgs stad som hade heltidskontrakt men som arbetade deltid. Anställda som hade arbetat deltid i mer än 10 år, hade föräldrapenning för deltidsarbete eller var tjänstlediga på deltid för studier exkluderades. Enkäten skickades till 3331 personer varav 994 besvarade den (30 % svarsfrekvens). 

Artikeln Choosing to Work Part-Time – Combinations of Motives and the Role of Preferences and Constraints är skriven av Sofia Björk, universitetslektor i sociologi, tillsammans med Jörgen Larsson, docent på Chalmers och Erik Lundberg, doktor på Handelshögskolan.

Studiens tre författare har tidigare ingått i projektet ”Time use and sustainability” om deltidsarbete och hållbarhet, finansierat av Formas. Inom projektet har forskarna undersökt, förutom hälso- och välbefinnandeaspekter av deltid, också hur deltidsarbete påverkar jämställdhet och miljöbelastning, verksamheterna och samhällsekonomi. Jörgen Larsson har tidigare forskat om både deltid och hållbarhet, Erik Lundberg och Sofia Björk har bidragit med sina olika perspektiv utifrån företagsekonomi och feministisk sociologi.