Bild
Per kollar in i kameran
Foto: Carina Gran
Länkstig

Från konferensen "Rättsstaten i EU - Kris och lösningar"

Publicerad

Den 17–18 april organiserade Sieps tillsammans med bland annat Handelshögskolan en konferens som sammanförde internationella och svenska forskare samt makthavare och praktiker i syfte att diskutera framtiden för rättsstatsprincipen i EU.

Under det senaste decenniet har några av EU:s medlemsstater infört reformer som inskränker rättsstatens principer, demokratin och de mänskliga rättigheterna. Reformerna påverkar EU på ett allvarligt sätt – de försvagar EU:s funktion, trovärdighet och identitet. EU-institutionerna har försökt komma till rätta med problemen med en rad verktyg, men än så länge verkar inget fungera. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet var en av medarrangörerna till konferensen och rektor Per Cramér var på plats.

Hallå där Per Cramér som var med på konferensen! 

Vad var det mest intressanta som kom fram under konferensen?

Konferensen belyste och tydliggjorde rättsstatsprincipernas helt avgörande betydelse för den europeiska integrationsprocessens utveckling och fortbestånd.  Därmed ställs krav på de interna förhållandena i samtliga medlemsstater. Om en eller flera av medlemsstaterna avviker från dessa principer hotar detta att erodera det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna vilket utgör en grundläggande förutsättning för integrationsprocessen. I konkreta termer diskuterades utvecklingen i vissa medlemsstater, framförallt i Ungern och Polen, och vilka möjligheter Unionens institutioner har för att agera gentemot en medlemsstat som agerar i strid med rättsstatens principer, säger Per Cramér.

Vad betyder det för Handelshögskolan att vara med och arrangera denna konferens?

Genom att samarbeta med SIEPS för att arrangera en högnivåkonferens i Stockholm kom verksamheten vid Handelshögskolan och CERGU att synliggöras för en mycket bred krets av kvalificerade forskare och beslutsfattare. Konferensen berörde ett centralt tema av hög samhällsrelevans där det är viktigt för oss att vara en aktiv del i en internationell diskussion. Långsiktigt stärker detta vår verksamhet och vår renomé.

Här kan du läsa en sammanfattning från SIEPS: 

https://sieps.se/globalassets/seminarier/2023/rule-of-law-in-the-eu/rattsstaten-i-eu--kris-och-losningar.pdf

 

 

 


Område
Evenemang