Bild
En patient med spridd ögonmelanom får en behandling som nyligen visats effektiv i en studie från Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Roger Olofsson Bagge, professor och kirurg, ses arbeta i operationssalen.
Foto: Paul Björkman
Länkstig

Fortsatt mycket gott betyg för klinisk forskning i Västra Götaland

Publicerad

Den kliniska forskningen vid Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen har fortsatt en ledande position i landet. Det visar Vetenskapsrådets nya utvärdering, som bland annat lyfter fram forskningens mycket höga kvalitet och den välbyggda modellen för forskares karriärmöjligheter.

Omdömet för den kliniska forskningen i vår region är lika gott som vid förra utvärderingen, med högsta betyg i två av tre kategorier. Utvärderingen innebär att den kliniska forskningen i vår region fortsatt ligger i topp i Sverige, nu tillsammans med Uppsala som får samma fina omdöme.

Bild
Agneta Holmäng, professor och dekan.
Foto: Malin Arnesson

Agneta Holmäng, professor och dekan på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet:

– Det är naturligtvis positivt att vi kommer så väl ut i en extern utvärdering med internationella experter. Det är ett kvitto på våra framgångsrika forskares starka insatser. En viktig faktor är också det goda samarbetet mellan akademin, regionen, universitetssjukhuset och näringslivet. Vetenskapsrådet lyfter särskilt att vi utvecklat samarbetet med Chalmers och industrin, vilket är mycket positivt. Sverige är ett litet land, vi måste hela tiden bredda och stärka våra samarbeten, säger Agneta Holmäng.

Samma hög nivå

ALF-systemet är ryggraden i Göteborgs universitets samverkan med regionen, och då särskilt med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sedan den förra utvärderingen har ett aktivt förbättringsarbete, bland annat utökat stöd till kliniska forskare, inneburit en uppväxling för den kliniska forskningen – en förutsättning för den bibehållna goda positionen.

Bild
Ann-Marie Wennberg, professor och sjukhusdirektör.
Foto: Ines Sebalj

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och professor vid Göteborgs universitet, påtalar att Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver ledande forskning på många områden:

– Nu visar en nationell utvärdering med internationella paneler att vi behåller vår nationellt ledande position och att de satsningar vi gör ger resultat. När vi arbetar tätt tillsammans inom akademi och sjukvård höjer vi varandra och bidrar dessutom till att lyfta den kliniska forskningen i hela landet, säger Ann-Marie Wennberg.

Både bredd och djup

Den utvärdering som Vetenskapsrådet nu lämnat över till regeringen betygsätter klinisk forskning inom alla de landsting och universitet som omfattas av ALF-avtalet.

Bild
Jan Kilhamn, FoU-chef, Västra Götalandsregionen.
Foto: Catarina Fyrberg

– Vetenskapsrådet poängterar att vår region har både bredd och djup. Vi är internationellt konkurrenskraftiga inom en rad områden och har ett robust användande av olika källor i den kliniska forskningen. Det ligger väl i linje med vårt tidigare resultat och vi vill arbeta för att ytterligare stärka de goda relationerna mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet, säger Jan Kilhamn, forsknings- och utvecklingschef i Västra Götalandsregionen.

Stark life science

Tre huvudområden (den vetenskapliga produktionens kvalitet, forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta, samt forskningens förutsättningar) ges betyg enligt en tregradig skala. För två av dessa områden (kvalitet och förutsättningar) bedöms att vår region presterat mer än vad som kan
förväntas utifrån de tilldelade ALF-medlen, vilket ger toppbetyget ”Mycket hög kvalitet”.

Bild
Eva Wiberg, professor och rektor.
Foto: Johan Wingborg

– Det mycket goda omdömet från Vetenskapsrådet är ett styrkebesked för det kluster inom life science, där både Göteborgs universitet och regionen ingår. Utvecklingen inom det klustret drivs i hög grad framåt av just klinisk forskning, säger Eva Wiberg, rektor för Göteborgs universitet.

Toppbetyg i två kategorier

När det gäller den vetenskapliga kvaliteten i Västra Götaland skriver Vetenskapsrådet i rapporten att det finns ett ”brett spektrum av ämnen och uppvisade mycket hög kvalitet i observations- och kohortstudier med framstående grundläggande vetenskap och randomiserade kontrollerade studier. En robust användning av de svenska registren återspeglas i den höga kvaliteten och validiteten hos de vetenskapliga resultaten." 

För området Forskningens förutsättningar nämns utvecklingen av samarbetet med både Chalmers och SciLifeLab, liksom en effektiv modell för allokering av tid för forskning, och en välbyggd modell för karriärmöjligheter.

Positiv nationell utveckling

På nationell nivå konstaterar Vetenskapsrådet att utvärderingen visar att svensk klinisk forskning fortfarande håller hög kvalitet, och att det skett en positiv utveckling sedan förra utvärderingen. VR pekar också på att det finns utrymme för kvalitetshöjande åtgärder i alla ALF-regioner, och efterlyser fler och större nationella samarbeten inom klinisk forskning.

Genom ALF-systemet ger staten medel till landstingen som ersättning för den verksamhetsförlagda utbildning som behövs för grundutbildningen av läkare. Medlen används i huvudsak till klinisk forskning inom landstingen. I Västra Götalandsregionen uppgår ALF-medlen årligen till nära en halv miljard kronor, varav hälften fördelas till projekt som i huvudsak genomförs av forskare knutna till Sahlgrenska akademin.