Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Forskningsprojekt får medel från EU för att studera bullernivåer och partikelutsläpp från lastbilsdäck

Publicerad

Kerstin Persson Waye’s forskargrupp Ljudmiljö och hälsa på avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet blev nyligen beviljade ett forskningsanslag från EU på 3,5 miljoner kronor för att studera möjligheterna att minska den negativa hälsopåverkan av buller för människor som bor nära trafikerade vägar.

Medan bil- och lastbilsmotorers avgaser har blivit renare, har motsvarande förbättring inte skett vad gäller partiklar från däck och vägytaslitage samt bulleremission. Andelen människor som exponeras för bullernivåer där Världshälsoorganisationen (WHO) anger en förhöjd risk för ohälsa ökar och mer än 25 procent av Göteborgs befolkning utsätts för nivåer med ökad risk för ohälsa i form av sömnstörningar, hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes typ 2.  Med en ökad andel eldrivna fordon förväntas motorbullret att minska varför det största problemet för människor som bor i närheten av trafikerade vägar och motorvägar är buller samt partikelutsläpp från däck.  

Bild
Bilden visar forskargruppsledare Kerstin Persson Waye
Forskargruppsledare Kerstin Persson Waye
Foto: Malin Arnesson

- Med den snabba utvecklingen av transporter som vi ser i Europa och Sverige kommer det att vara svårt att undvika att inte allt fler människors hälsa blir lidande av bullerexponeringen i såväl boende- som i rekreationsmiljöer. Däcksbullret dominerar vid högre hastigheter varför detta buller är viktigast att begränsa, säger professor Kerstin Persson Waye.

Det nystartade forskningsprojektets övergripande syfte är att minska människors negativa hälsopåverkan på grund av buller och partikelutsläpp från lastbilar. Projektet genomförs i samarbete med fordonstillverkare och tekniska institut för att utveckla och designa prototyper av luftfria kompositdäck.

Forskargruppen vid Göteborgs universitet kommer att studera om de nya luftfria däcken ger mindre sömnstörningar än däcken som används idag. Undersökningarna kommer att utföras i ett sömnlaboratorium och kommer att fokusera inte bara på effekterna av ljudnivåer utan även däckens klang, resonans och toner. Forskarna kommer exempelvis att mäta sömn med elektrofysiologiska signaler samt puls och hjärtfrekvens och med hjälp av blodprov analysera ett flertal metabola biomarkörer som indikerar riskfaktorer för kroniska sjukdomar. Partikelemission kommer att studeras av andra forskargrupper i Holland och Spanien som ingår i projektet.

Förhoppningen är att resultaten från forskningsprojektet på sikt ska förändra regler och riktlinjer på EU-nivå. Det kan även leda till en ny och bättre märkning av lastbilsdäck avseende deras negativa hälsopåverkan. I förlängningen innebär detta att färre människor kommer att utsättas för skadligt buller och partikelutsläpp från lastbilsdäck och färre kommer därmed att drabbas av allvarliga kroniska sjukdomar.

TEXT: Katarina Englund, Institutionen för medicin

 

Fakta om forskargruppen och det nya projektet:

Forskargruppen Ljudmiljö och hälsa vid Göteborgs universitet

Finansiär: EU, Horizon 2020

Bild
Bilden visar Michael Smith, en av de deltagande forskarna.
Michael Smith, forskare
Foto: Malin Arnesson

Utlysning: LC-MG-1-14-2020(SC4) Ökad förståelse av och begränsning av hälsopåverkan från nanopartiklar och buller (Understanding and mitigating the effects on public health of emerging nonregulated nanoparticle emissions issues and noise)

Storlek: 3,5 miljoner SEK

Samarbetspartners: Tolv stycken, bland annat Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Deltagare:
Kerstin Persson Waye, professor
Michael Smith, forskare
Natalia Vincens, forskare