Bild
teckning med tusch av plats i solen med palmer
Tekning som en av eleverna inom pilotprojektet har ritat
Länkstig

Forskningsmedel till projekt om utopiska framtider

Margaretha Häggström, lektor i bildpedagogik på HDK-Valand har tillsammans med Camilla Brudin Borg, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, tilldelats forskningsmedel från ULF. Detta för att genomföra sitt projekt Samverkande undervisningsstrategier för främjande av elevers framtidslitteracitet. Projektet blir HDK-Valands första ULF-projekt, som består av praktiknära forskning inom skolan.

– Självklart betyder det mycket att få detta anslag, det går inte att genomföra så omfattande projekt annars, säger Margaretha Häggström

Projektet som kommer att starta i augusti och löpa under två år, bygger vidare på ett mindre pilotprojekt som finansierades av Anérs stiftelse. Forskningen syftar till att tillsammans med lärare och elever från tre skolor ta fram undervisningsstrategier som utvecklar elevers förmågor att föreställa sig fler tänkbara framtida utvecklingsscenarion och framtidsvärldar.

– Vi vill utforska potentialen i undervisning som kombinerar två berättelsebaserade metoder: utopiskrivande (i form av serieskapande) och storyline. Genom interventionerna kommer eleverna att skapa utopiska världar och potentiella hållbara liv i ett i ett kreativt laboratorium där även hållbar utveckling utgör en del i arbetet, säger Margaretha

Tre klasser i tre olika skolor har skrivit på att de vill delta i projektet, en årskurs 9 i Ale kommun samt en årskurs 5 och en gymnasieklass i Göteborg. Forskarna har själva kontaktat skolorna och för att väcka deras intresse och efter rektorns godkännande får klassens ansvariga lärare en viktig roll.

– Det ingår i projektet att vi utbildar de deltagande lärarna i metodiken. I pilot-projektet genomförde vi undervisningen med eleverna, men nu är tanken att vi främst är med som mentorer och observatörer och att lärarna håller i arbetet. Läraren känner sina elever och vet vad som fungerar och inte fungerar i just deras klass. Därför är ett gott samarbete med läraren avgörande. Vi kommer att behöva anpassa de mallar vi har till varje klass. Både för att det rör sig om helt olika åldrar på eleverna, och för att varje klass är unik, säger Margaretha

Undervisningsmetod är en kombination av utopiskapande och storyline där eleverna kommer att få skapa fiktiva karaktärer och läraren kommer att hjälpa till att driva historien framåt. De estetiska och visuella metoderna står i centrum i berättandet och eleverna kommer att använda sig av skrivande, drama och bildskapande då forskarna kombinerar sina kunskaper och tidigare erfarenheter.

– Idén om utopiska framtidsbilder har varit ett ämne jag har velat jobba med länge. Ungdomar idag behöver få en känsla av medbestämmande och hopp inför klimathot, krig , pandemier och annat som är en del av deras vardag och som många unga idag har ångest över. Att få fundera över hur framtiden kan se ut genom en positiv syn av utopiska berättelser är en välbehövlig kontrast.

ULF-projektet kommer att drivas av Margaretha Häggström tillsammans med Camilla Brudin Borg, lektor vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet. De båda institutionerna äger projektet på 50%. Margaretha som vid årsskiftet avslutade ett annat större treårigt projekt för Erasmus kommer att forska inom ULF-projektet på 20 % och inom annan forskning på 15%. Resterande procent fortsätter hon att undervisa inom bildlärarutbildningen på HDK-Valand.
Läs mer om Margaretha Häggströms Erasmusprojekt

Camilla Brudin Borg har sedan 2020 arbetat med utopiska framtidsbilder i projektet Utopian stories.
Läs mer om Camilla Brudin Borgs projekt Utopian stories

Projektet har även sökt medel från Vetenskapsrådet (VR). Detta besked kommer dock först i november. Ett anslag skulle innebära att projektet skalades upp och kunde innefatta fler elever.

– Om vi även får medel från VR så planerar vi att göra en sammanslagning med lärarutbildningen. Tanken är då att introducera lärarstudenter för forskningens metodik och att de därefter går ut till grundskoleklasser och genomför arbetet. Projektet är på det viset enkelt skalbart.

Förutom ett antal vetenskapliga artiklar så är målet inom forskningsprojektet någon form av läroplattform. Tanken är att denna ska vara helt öppen och kunna plockas in i undervisningen för alla lärare i den svenska grundskolan.
 

ULF-medel

ULF är en förkortning av Utbildning, Lärande, Forskning.

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Målet med ULF är att ta fram en infrastruktur med långsiktigt hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skolhuvudmän för att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan. Samverkansmodellerna ska leda till forskning som är relevant för skolan genom att yrkesgrupper inom skolan ska kunna ta initiativ till forskning, inte bara forskare inom akademin. Efter försöksverksamhetens slut ska framgångsrika samverkansmodeller kunna permanentas och börja användas nationellt. Visionen är att samverkansmodellerna ska vara grunden för professionellas yrkesutövning inom skolan och för lärarutbildningen.