Bild
Omslagsbild, hand som tvättar fönster
Länkstig

Föreställningar om sexuella trakasserier utmanas i nordisk antologi 

Forskare och skribenter från olika delar av Norden skriver om sexuella trakasserier, våld och rättvisa i en ny antologi. Boken har tagits fram av Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet och NIKK, Nordisk information för kunskap om kön.   

Bild
Bokomslag Re-Imagining Sexual Harassment
Antologin publiceras av Policy Press 18 april

Brännande ögonblicksbilder och nya teorier ryms i antologin Re-Imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region som släpps 18 april. I boken bidrar 19 skribenter till att nyansera och fördjupa förståelser av till exempel våld i arbetslivet, sexuella trakasserier inom akademin och det juridiska systemets utmaningar och möjligheter. Akademisk text varvas med mer skönlitterära bidrag.    

Bild
Maja Lundqvist
Maja Lundqvist, utredare, Nationella sekretariatet för genusforskning
Foto: Natalie Greppi

– Vi bjöd in forskare verksamma i Norden som kunde ge nya perspektiv och teoretiska ingångar. För att nyansera bilden av kunskap om utsatthet var det också viktigt för oss med bidrag från personer utanför akademin. Det finns erfarenheter och förkroppsligad kunskap om utsatthet och motstånd som skönlitterärt skrivande kommer åt bättre, säger Maja Lundqvist, som är en av bokens tre redaktörer. 

Samlar en bredd av forskning 

Bild
Kajsa Widegren
Kajsa Widegren, senior utredare, Nationella sekretariatet för genusforskning
Foto: Natalie Greppi

I boken sammanförs ett forskningsfält i bred bemärkelse i fyra spår. Det första diskuterar sexism och sexuella trakasserier i relation till andra former av våld i samhället. Det andra rör rättvisa, utsatthet inom det juridiska systemet och statens ansvar. Det tredje omfattar olika aspekter av nordisk jämställdhet och bilden av den jämställda, “kvinnovänliga” regionen som hinder för förändring. Det fjärde temat breddar synen på “att göra något åt problemet” bortom checklistor och policys.  

– Boken ger en strukturell förståelse av vad det innebär att leva i Norden. När sexuella trakasserier betraktas utifrån begrepp som utvecklats i maktkritisk forskning framträder mönster av hur olika typer av utsattheter och våld förstärker varandra, säger redaktören Kajsa Widegren.  

Ansvar för bredare problematik behövs 

Ett viktigt tema i boken är att sexuella trakasserier i samhället ses som avvikande men samtidigt är normaliserat. Därför får sexuella trakasserier inte behandlas som något som börjar och slutar med enskilda händelser, enligt redaktören Angelica Simonsson.  

Bild
Angelica Simonsson
Angelica Simonsson, senior utredare, Nationella sekretariatet för genusforskning
Foto: Natalie Greppi

– Ansvaret behöver bli mer utspritt. Om sexuella trakasserier förstås som enstaka incidenter på olika arbetsplatser kommer vi bara kunna hantera en liten del av en bredare problematik, säger hon.  

De senaste åren har NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, producerat och sammanställt nordiska kunskaps- och policyöversikter om sexuella trakasserier, samt administrerat en forskningssatsning om sexuella trakasserier på arbetsmarknaden. Nationella sekretariatet för genusforskning har tagit fram forsknings- och policyöversikter, samt deltagit i expertgrupper och samverkat i forskningsprojekt om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i Sverige och internationellt. Det mångåriga arbetet har synliggjort problemets omfattning och komplexitet, vilket gav idén till antologin.

Bild
jubileumsmärke 25 år

– Vi hoppas att boken kan vara viktig i samtalet om sexuella trakasserier. Norden är en komplex region och boken visar att idén om att vissa länder har kommit så mycket längre, eller till och med är färdiga med arbetet för jämställdhet, kan stå i vägen för ett faktiskt förändringsarbete, säger Maja Lundqvist. 

Publicering: Boken finns tillgänglig i bokhandeln och via förlaget Policy Press, en del av Bristol University Press, samt som OpenAccess: Re-imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region

Nationella sekretariatet för genusforskning är en del av Göteborgs universitet och samarbetar med partners på nationella, nordiska och internationella arenor. Sekretariatet har många års erfarenhet av att arbeta med forskning om sexuella trakasserier och har tagit fram ett flertal forskningsöversikter och rapporter. Dit är även de tre redaktörerna för boken knutna.    

NIKK, Nordisk information för kunskap om kön är ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet, placerat vid sekretariatet. NIKK tar fram, sammanställer och sprider forskning, politik, kunskap och praktik strategiskt utifrån ett nordiskt och tvärsektoriellt perspektiv. 

Omslagsbild: Johnér/Pernilla Zetterman

Kontakt

Redaktörer:  
Maja Lundqvist, utredare, ma i genusvetenskap
telefon: 031-786 92 11 
epost: maja.lundqvist@genus.gu.se 

Angelica Simonsson, utredare, fil dr pedagogiskt arbete epost: angelica.simonsson@genus.gu.se 

Kajsa Widegren, utredare, fil dr genusvetenskap epost: kajsa.widegren@genus.gu.se 

Presskontakt:
Inga-Bodil Ekselius, kommunikatör
telefon: 031-786 92 30/0766 229 230
epost: inga-bodil.ekselius@genus.gu.se