Bild
Länkstig

Brister i förskolors språkundervisning

Publicerad

Det finns stora skillnader i kvalitet mellan förskolors undervisning i språk, skrivning och läsning. Generellt sett är kvaliteten låg, men det finns också förskolor med hög kvalitet där förskollärarna är oerhört kompetenta och använder språk och läsning på ett medvetet sätt i undervisning. Det visar en studie från Göteborgs universitet som omfattar 153 förskolor.

– Förskolornas kvalitet varierar väldigt mycket. Det innebär att barn får olika förutsättningar att utveckla sitt språk, vilket är olyckligt eftersom vi vet att förskolan är en av de viktigaste platserna för barns språkutveckling, säger Sonja Sheridan, professor i pedagogik.

I studien har en forskargrupp undersökt kvaliteten på 153 förskolor. Forskargruppen har observerat varje förskola under tre timmar, från frukost till lunch, och använt sig av en internationellt erkänd metod (ECERS-3) för att beskriva kvalitet utifrån 35 olika aspekter i sex delområden av förskolans fysiska miljö och pedagogiska verksamhet. I den här studien är fokus på området språk och litteracitet (det vill säga skrivning och läsning).

Generell låg kvalitet

Resultatet visar på en generell låg kvalitet när det gäller språkutvecklande aktiviteter som bokläsning och att uppmärksamma barn på texter och skrivande.

– Det finns en lång och stark tradition av att läsa med och för barn i förskolan. Men högläsning sker oftast i samband med vila och avkoppling eller i väntan på andra aktiviteter, och inte som en systematisk del av undervisningen. Det är sällan som läsning och barnlitteratur planeras som en aktivitet i sig. En bilderbok kan användas på många sätt, till samtal, lek och lärande, säger Pia Williams, professor i barn och ungdomsvetenskap.

Kvaliteten på medveten undervisning syns till exempel i om det enbart är de barn som tar egna initiativ till språk och läsning som blir bemötta och bekräftade, eller om förskolläraren uppmärksammar och utmanar alla barn, även de barn som inte tar egna initiativ.

Stora skillnader mellan förskolor

Forskarna såg också stora skillnader i vilka böcker som finns och hur böcker och material som hör till skrivutveckling exponeras. På en del förskolor var det ett litet och/eller ensidigt bokbestånd, med få lästillfällen och där texter inte användes på ett funktionellt sätt för att barn ska inse poängen med att kunna läsa och skriva.

– Det räcker inte att barnen är på förskolan för att deras språk kan utvecklas. Det måste finnas en verksamhet som är gynnsam för barnen, som utmanar deras lärande. Det finns omfattande forskning som visar på vikten av att barn tidigt utvecklar sitt språk. Språket är nyckeln till allt lärande. Därför är det så oerhört viktigt att börja redan i förskolan, säger Elisabeth Mellgren.

Forskargruppen har besökt ett representativt urval av förskolor. Både förskolor på landsbygd, i mindre orter, städer, storstäder och förorter i storstäder. Skillnaderna i kvalitet fanns i alla typer av områden.

– Skollagen anger att förskolans verksamhet ska vara av hög och likvärdig kvalitet samt att förskolan ska vara kompensatorisk. Det är oroande att förskolan inte lyckas med kompensatoriska ansvaret och ger alla barn likvärdiga förutsättningar att utveckla sitt språk, säger Pia Williams.

Text: Carl-Magnus Höglund

Studie om kvalitet i förskolan

Den vetenskapliga artikeln “Conditions for Children’s Language and Literacy Learning in Swedish Preschools: Exploring Quality Variations with ECERS-3” är publicerad i tidskriften Early Childhood Education Journal.

Studien har gjorts av en forskargrupp bestående av:

  • Panagiota Nasiopoulou, universitetslektor i barn och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet och Södertörns högskola.
  • Elisabeth Mellgren, universitetslektor i pedagogik vid Göteborgs universitet.
  • Sonja Sheridan, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.
  • Pia Williams, professor i barn och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet.