Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Obs! Bilden är tagen vid en tidigare avslutningsceremoni, innan pandemin.
Foto: Henrik Sandgren
Länkstig

Avtackning av Förvaltningshögskolans studenter

Publicerad

Idag har de av Förvaltningshögskolans studenter som avslutar sina program avtackats, och utmärkta examensarbeten har utsetts. På grund av Covid-19 har avtackningen fått ske via mail.

Alla studenter som läser sista kurserna på Kandidat- och Masterprogrammet har nu fått ett digitalt tackkort, information om Förvaltningshögskolans alumnverksamhet samt en hälsning från studierektor Tom Karlsson. Där tackar han för tiden tillsammans, och säger bland annat att "Det är precis nu, i den kris som vi befinner oss i, som kunniga individer med hög förvaltningsintegritet behövs i den offentliga sektorn". Han påminner även om det livslånga lärandet, och vikten av att förvalta och vidareförmedla alla nyvunna kunskaper.

Det är också ett antal studenter som kommer få blommor skickade hem till sig för att ha fått utmärkelsen "Utmärkt uppsats". Totalt är det tre uppsatser på kandidatnivå och tre stycken på masternivå. Vilka uppsatserna är samt motiveringar går att läsa här nedan.

 

Utmärkta uppsatser på kandidatnivå, 15hp:

Ledarskap under COVID-19
En kvalitativ studie om hur offentliga ledare kommunicerar vid en kris som kräver distans

Julia Dahl
Ottilia Rääf Nilsson

Motivering: Uppsatsen uppfyller med råge de kursmål som finns för kandidatuppsatser vid Förvaltningshögskolan. Uppsatsen tar bäring på ett av de stora managementfrågorna just nu; behövs det ett nytt ledarskap i den situation vi finns i? De studerar ledare i offentlig sektor och kan med hjälp av ett relevant val av litteratur besvara frågan med ett ”JA” och också hur det ändras.Kundrecensionernas roll i kundval och granskning
En studie om primärvårdens kundrecensioner som granskningsverktyg och informationskälla vid vårdval

Carolina Karlsson
Milena Mitrovic

Motivering: Uppsatsen är ett exempel på en synnerligen väl genomarbetad, innovativ och samhällsrelevant studie som tydligt visar potentialen i netnografiska metoder i forskning om marknadsskapande och offentlig förvaltning generellt.Distributive justice in times of COVID-19: Priority setting of scarce health care resources in Germany and Sweden

Lotta Rogosik

Motivering: Det är en utmärkt uppsats som visar på god kunskap om det valda ämnet, metodologisk medvetenhet och en mycket god analytisk förmåga. Författaren ger ett viktigt kunskapsmässigt bidrag till hur olika rättviseteoretiska förhållningssätt kommer till uttryck i etiska rekommendationer i samband med prioriteringar under coronapandemin i Tyskland och Sverige.

 

Utmärkta uppsatser på masternivå, 30hp:
 

Forced to cooperate with your abuser: Men’s violence against women after a separation and gender equality policies in practice

Marina Villiamsson

Motivering: Marina Villiamsson tar sig an ett högst angeläget ämne på ett teoridrivet, systematiskt och modigt sätt. Uppsatsen bidrar tydligt till den empiriska kunskapsutvecklingen om så väl policy i allmänhet som jämställdhetsträvanden specifikt och har potential att få viktiga konsekvenser i praktiken om resultaten blir mer kända. Dessutom pekar Marina ut flera intressanta områden för vidare forskning. Hon är därför väl värd priset för utmärkt uppsats höstterminen 2020.Granskning i politiken, i praktiken. En empirisk studie av granskningsanvändning i tre budgetpropositioner

Ludwig Lindmark

Motivering: Lindmark har utifrån ett tydligt teoretiskt syfte och väl motiverade forskningsfrågor undersökt användningen av granskningar i politiska sammanhang, närmare bestämt i budgetpropositioner. Empiriskt fokuserar Lindmark på frågan hur användningen av granskningar och olika granskningsformer utvecklats över tid i budgetpropositionerna samt jämfört utvecklingen inom olika politikområden. Lindmark analyserar på ett strukturerat, medvetet och stringent sätt det empiriska materialet genom en fruktbar kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder. Utifrån studiens empiriska material identifierar och problematiserar Lindmark användningspraktiker som tydligt utmanar och utvecklar existerande teoribildning inom området. Lindmarks studie har hög teoretisk och samhällelig relevans samtidigt som den ger ett tydligt kunskapsbidrag teoretiskt och empiriskt. Därutöver är studien metodologiskt och analytiskt stringent samtidigt som Lindmarks argument genomgående är väl underbyggda och nyanserade. En mycket bra och intressant uppsats.Hur ska vi spara? Idéer om kostnadskontroll i styrningen av ett sjukhus

Åsa Plesner

Motivering: En väldigt bra uppsats som fokuserar på budgetpraktiker, men flätar väldigt fint samman frågor om politik och ekonomi som visar offentlig förvaltnings ämnesbredd och styrka. Studien har ett omfattande empiriskt material, bestående av budgetprocessens styrdokument från SU och Regionkansliet, 1999-2020, omfattande 3000-4000 sidor. Studien genomförs med ett självständigt förhållningssätt till teori och empiriskt material som genomsyrar framställningen i sin helhet. Uppsatsen är synnerligen välskriven och för en samhällsintresserad publik tillgängligt presenterat.