Bild
Kollage på några av de som har fått forskningsbidrag.
Thomas Johansson, Eva Reimers och Camilla Björklund.
Länkstig

30 miljoner till forskningsprojekt inom utbildningsvetenskap

Publicerad

Elever, lärare och rektorer som tar politisk strid. Rasism och nazism i klassrummet. Matematik i förskoleklass. Det är några av de projekt inom utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet som får dela på över 30 miljoner kronor i forskningsbidrag från Vetenskapsrådet.

Det är sex forskningsprojekt vid Göteborgs universitet som får dela på över 30 miljoner i 2020 års utdelning från Vetenskapsrådet till utbildningsvetenskap. Det enskilt största forskningsbidraget, knappt sex miljoner kronor, ges till Eva Reimers för forskningsprojektet ”Skola i samhället – elever, skolledare och lärare som politiska subjekt”. Det ska pågå i fyra år med start i januari.

– Projektet handlar om när elever, lärare och skolledare upplever eller känner att de måste agera politiskt på något sätt, säger Eva Reimers, professor i pedagogiskt arbete vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession.

Exempel på sådana tillfällen är när en rektor i Skurup tidigare i år gick emot kommunledningens beslut om förbud mot huvudduk/slöja i skolan eller när elever på en skola i Parkland, Florida som utsattes för en skolskjutning år 2018 startade en nationell politisk rörelse mot USA:s liberala vapenlagar. Vilka personer och händelser som hamnar i fokus för forskningsprojektet är dock inte klart.

– Vi kommer göra så kallad följeforskning och följa händelser som sker under projekttiden. De händelserna kommer vi att försöka ringa in på olika sätt genom att följa personerna, vad som skrivs i medier och så vidare, säger Eva Reimers.

Matematik i förskoleklass

Camilla Björklund, professor i pedagogik vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, får också närmare sex miljoner kronor för ett fyraårigt projekt om matematik i förskoleklassen.

– Vi kommer att undersöka och utveckla hur undervisning som tar en strukturell ansats kan främja barns lärande om tal och aritmetik. Med strukturell ansats avses, mycket förenklat, en undervisning som synliggör tal som mönster och som en relation mellan delar och helhet – 5 kan ses som 3 och 2 men också som 4 och 1, säger Camilla Björklund.

– Projektet kommer att genomföras i samarbete med förskollärare i ett större antal förskoleklasser, och vi kommer att följa barnens lärande för att se vad undervisningen har för utfall på kort och lång sikt.

Insatser för att motverka rekrytering till högerextrema grupper

Ett annat projekt som får drygt fyra miljoner kronor ska undersöka hur skolan kan motverka rekrytering till högerextrema grupper. Sverige antog sin första handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism år 2010 och det ställs höga förväntningar på skolan i detta arbete.

– Trots de höga förväntningar som ställs på skolan finns det få studier om skolans arbete för att motverka rasism. Föreliggande studie avser att bidra till detta kunskapsfält genom att studera hur skolor belägna i geografiska områden med en hög reproduktion av högerextremism arbetar för att motverka rekrytering till högerextrema sociala praktiker, säger Thomas Johansson professor i pedagogik vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.

Projektet ska ha en etnografisk ansats och främst bygga på intervjuer och observationer i tre skolor på olika orter som haft historiskt hög närvaro av rasism och högerextremism.

Tvärvetenskapligt projekt om kirurgi

Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ”Kirurgisk träning på donerade humana kroppar” får även det närmare sex miljoner kronor. Det förenar kunskaps- och forskningsområden inom pedagogik, medicin och kommunikationsvetenskap, och syftet är att studera kirurgisk färdighetsträning och bedömning av kirurgisk kompetens i utbildningssammanhang där donerade kroppar används. Bland annat kommer kursmoment på Kirurgiska och Anatomiska Träningscentret (KAT), som drivs i samverkan av Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, att filmas och diskuteras. På KAT organiseras specialistkurser för kirurger och är den enda miljö i Sverige som använder donerade kroppar för kirurgisk träning.

Totalt beviljade Vetenskapsrådet 169 miljoner kronor till 39 projekt för åren 2020–2024. Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida.

Samtliga forskningsprojekt vid Göteborgs universitet som tilldelats bidrag

Camilla Björklund, professor i pedagogik vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.
Strukturell ansats i undervisning som grund för hållbart aritmetiklärande - SATSA
5 893 498 kronor.

Hanan Innabi , universitetslektor vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession.
Hållbart lärande i statistik
5 994 000 kronor.

Thomas Johansson, professor i pedagogik vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.
Att fullgöra skolans demokratiska uppdrag: Mötet med rasistiskt hat och nationalsocialism i klassrummet
4 364 370 kronor.

Oskar Lindwall, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi.
Kirurgisk träning på donerade humana kroppar
5 749 000 kronor.

Anders Pedersson, universitetslektor vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion.
”Av grundläggande betydelse för den fostran fängelsevistelsen avser att bibringa”: Utbildning av fångvårdens personal och framväxten av välfärdsstatens kriminalpolitik ca 1910-1965
2 691 000 kronor.

Eva Reimers, professor i pedagogiskt arbete vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession.
Skola i samhället – elever, skolledare och lärare som politiska subjekt
5 999 070 kronor.