Göteborgs universitet
Länkstig

Lika lön för likvärdigt arbete i Norden

Projektets syfte är att bidra till att minska de löneskillnader som fortfarande existerar mellan kvinnor och män i de nordiska länderna, genom att skapa dialog mellan länderna och arbetsmarknadens parter om hur man kan gå vidare och nå framgång, baserat på nuvarande åtgärder, erfarenhet och kunskap.

Under pandemin var erfarenhetsutbytet mellan de nordiska länderna begränsade i denna fråga. Nya nationella kommissioner, kommittéer och arbetsgrupper med olika mandat arbetar nu i flera av länderna. Projektet samlar erfarenheter och kunskaper från länderna, för att främja nordisk dialog och möjliggöra gemensamma insatser för ett jämställt arbetsliv.

En avgörande fråga som projektet tar upp är om de nordiska ländernas fokus på lika lön (lika lön för samma eller liknande arbete) istället behöver skifta till lika lön för likvärdigt arbete. Det senare innebär fokus på arbete av olika karaktär, men med samma/liknande krav på kunskap och färdigheter, ansvar och krav på ansträngning.

Nyckeln till att förstå lika lön för likvärdigt arbete (pay equity) är en könsneutral arbetsvärdering, för att avgöra om två olika arbeten är lika i värde och därför bör ersättas lika. Eftersom många indikatorer visar på ett inbyggt fel som leder till undervärdering i de arbetslivssektorer som genom åren mestadels sysselsatt kvinnor, bör kritiska frågor ställas om nuvarande arbetsvärderingssystem.

Projektets övergripande mål är att främja dialog och utbyte av erfarenheter och kunskap om hur löneskillnaderna kan hanteras, mellan de nordiska länderna och arbetsmarknadens parter. Detta kommer göras genom att:

  • få en uppdaterad översikt över nationella initiativ och pågående arbete relaterat till löneskillnaderna mellan könen,
  • etablera samverkan med relevanta nordiska aktörer involverade i arbetsmarknadsfrågor och arbetet mot löneskillnaderna mellan könen
  • stärka utbytet inom området lika lön, likvärdigt arbete och arbetsvärdering, och fylla kunskapsluckor samt bygga allianser i de nordiska länderna
  • skapa en dialog om hur man kan gå vidare och minska löneskillnaderna mellan könen, med fokus på kunskap och erfarenhetsbaserade idéer, genom att organisera möten och evenemang samt dokumentera utfört arbete.

Projektet genomförs inom ramen för Nordisk information för kunskap om kön (NIKK), ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. NIKK är placerat på Nationella sekretariatet för genusforskning.

Vi samverkar med:
Projektet kommer genomföras i dialog med bland annat nationella kommittéer/kommissioner, forskare, arbetsmarknadsaktörer.