Göteborgs universitet

Post-Stroke Checklist

Post-Stroke Checklistan (PSC) är ett standardiserat och validerat verktyg för strukturerad uppföljning efter stroke.

Post-Stroke Checklistan (PSC) är framtagen för att hjälpa vårdgivare att identifiera hälsoproblem efter stroke. Det är tänkt att man går igenom den i dialog med patienten och vid behov med hjälp av anhörig/vårdare. Checklistan ger vägledning för fortsatta åtgärder och hänvisning till rätt instans i vårdkedjan.

Checklistan utvecklades av en internationell multi-disciplinär expertgrupp enligt en noggrann procedur vilken finns beskriven i originalartikeln ”Development of Poststroke Checklist to Standardize Follow-up Care for Stroke Survivors”. Användning av PSC rekommenderas i socialstyrelsens riktlinjer för god strokevård, personcentrerade vårdförloppet för stroke och TIA och internationellt inom World Stroke Organization.  

PSC är inkluderad i vårdriktlinjen ”Stroke - uppföljning efter stroke och TIA” vilken utarbetats av den nationella arbetsgruppen för stroke. I riktlinjen finns även kompletterande frågor och en bildstödsversion. Riktlinjen hittar du här: Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Checklistor på olika språk och olika versioner

Originalpublikationer

Evaluation of the Post Stroke Checklist: A Pilot Study in the United Kingdom and Singapore
Ward AB, Chen C, Norrving B, et al.

International Journal of Stroke. 2014;9(SA100):76-84. doi:10.1111/ijs.12291

Development of Poststroke Checklist to Standardize Follow-up Care for Stroke Survivors.
Philip I, Brainin M, Walker MF, Ward AB, Gillard P, Shields AL and Norrving B.
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, Vol. 22, No. 7 (October), 2013: pp e173-e180. 

Svenska publikationer

Experiences using the Post-Stroke Checklist in Sweden with a focus on feasibility and relevance: a mixed-method design
E. Kjörk, G. Carlsson, KS Sunnerhagen, Å. Lundgren-Nilsson.
BMJ Open 2019 doi: doi:10.1136/bmjopen-2018-028218

Experiences, needs, and preferences for follow-up after stroke perceived by people with stroke and healthcare professionals: A focus group study
E. Kjörk, G. Carlsson, Å. Lundgren-Nilsson and K. Stibrant Sunnerhagen.
PLoS ONE 2019:14(10):e0223338.

Stroke-related health problems and associated actions identified with the post-stroke checklist among nursing home residents.
Kjörk, E.K., Gustavsson, M., El-Manzalawy, N. et al. 
BMC Cardiovasc Disord 22, 50 (2022). https://doi.org/10.1186/s12872-022-02466-3

A standardised follow-up model to support people after stroke -Development and application using the post-stroke checklist
Kjörk, Emma
Doktorsavhandling, University of Gothenburg Publications (2022)