Göteborgs universitet
Bild
linbana
Linbanan som gick mellan Liseberg och området för Jubileumsutställningen 1923, på andra sidan Korsvägen. På bilden repareras linbanekabeln. Bild: Anders Wilhelm Karnell.
Länkstig

Studera idé- och lärdomshistoria

Idéhistorikern intresserar sig för hur människan i olika tider har uppfattat sig själv och sin omvärld. Vad skiljer människan från djuren? Hur bör ett samhälle organiseras? Kan jag veta någonting med säkerhet? Hur uppnår jag ett gott liv?

Studera idéhistoria

Idéerna svävar inte fritt utan är förankrade i miljö och traditioner, och just samspelet mellan historisk källa och kontext präglar det idéhistoriska perspektivet. Institutioner, teknik och media blir viktiga faktorer för att förstå hur världs- och människobilder uppstår och förmedlas.

Hos oss kan du studera:

Läs mer om examen i våra examensbeskrivningar.

Grundkurser i idé- och lärdomshistoria

På våra grundkurser får du kunskap om idéhistorieämnets allmänna drag. På avancerad nivå dominerar modern tid, inte sällan med utgångspunkt i aktuell debatt. Politisk teori, estetik, kontinental filosofi, postkoloniala och genusteoretiska perspektiv, är inriktningar som präglar våra kurser generellt. I undervisningen fäster vi stor vikt vid textanalys, argumentation och kritiskt tänkande.

Tvärvetenskapliga humaniorakurser

Idé- och lärdomshistoria är också med och ger ett antal tvärvetenskapliga humaniorakurser, som kan räknas som kurser i huvudområdet:

Kurser och examen på avancerad nivå

För att ha tillträde till läskurserna i idé- och lärdomshistoria på avancerad nivå måste du ha avslutade kurser om minst 180 hp på grundnivå, varav minst 90 hp med progression i något ämne där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15 hp (kurser i idé- och lärdomshistoria måste inte ingå). För tillträde till magister- och masteruppsatskurserna krävs dock studier i idé- och lärdomshistoria om minst 60 hp på grundnivå (grund- och fortsättningskurs). Därutöver måste du ha språkkunskaper motsvarande gymnasieskolans SvB/Sv3 och EnA/En5.

Studier på avancerad nivå kan leda till magisterexamen (ett års heltidsstudier eller 60 hp) eller masterexamen (två års heltidsstudier eller 120 hp). Såväl magister- som masterexamen ger behörighet att söka till forskarutbildning i idé- och lärdomshistoria.

I din examen på avancerad nivå kan du kombinera ämnen och kurser efter ditt eget val, men minst hälften av kurspoängen måste vara i ett huvudområde.

Mer om studier på avancerad nivå

Att studera på avancerad nivå

Studier på avancerad nivå innebär större frihet och självständighet för dig som student, men kräver också att du tar mer eget ansvar. Kurserna är schemalagda och lärarledda i betydligt lägre grad än på grundnivån. En stor del av tiden (fyrtio timmars arbetsvecka gäller här precis som på grundnivån) ägnar du åt att läsa kurslitteratur och/eller åt att skriva uppsats. Du läser inte mer kurslitteratur i sidor räknat, men den är mer krävande och ofta på engelska.

Undervisningen sker främst i seminarieform i små grupper där det är viktigt att alla deltar och engagerar sig. Du förväntas komma väl förberedd och ta aktiv del i diskussionen.

Du som skriver magister- eller masteruppsats ska också följa det avancerade seminariet, där deltagarna bland annat diskuterar uppsatsämnen och metodfrågor samt ventilerar sina färdiga uppsatser.

Examinationen på avancerad nivå sker oftast genom olika skriftliga hemuppgifter, men det förekommer också muntliga redovisningar. På uppsatskurserna examineras uppsatserna genom ventilering på det avancerade seminariet, du förväntas följa seminariet kontinuerligt och även själv opponera på en uppsats. Under arbetet med din egen uppsats har du rätt till handledning. Förutom fortlöpande råd och tips av smärre art kan du förvänta dig motsvarande ungefär fem handledningstillfällen.

 

Magisterexamen

Om du vill ta en magisterexamen med idé- och lärdomshistoria som huvudområde ska du:

  • läsa kurser om minst 15 hp på avancerad nivå i idé- och lärdomshistoria
  • skriva en magisteruppsats om 15 hp i idé- och lärdomshistoria
  • läsa ytterligare maximalt 30 hp valfria kurser. Av dessa kan upp till 15 hp utgöras av kurser på grundnivå, förutsatt att de inte ingår i en behörighetsgivande kandidatexamen.

Masterexamen

För en masterexamen med idé- och lärdomshistoria som huvudområde ska du:

  • läsa kurser om minst 30 hp i kurser på avancerad nivå i idé- och lärdomshistoria
  • skriva en masteruppsats om 30 hp i idé- och lärdomshistoria, alternativt en magisteruppsats om 15 hp och en masteruppsats om 15 hp, båda i idé- och lärdomshistoria
  • läsa ytterligare maximalt 60 hp valfria kurser på avancerad nivå. Av dessa kan upp till 30 hp utgöras av kurser på grundnivå, förutsatt att de inte ingår i en behörighetsgivande kandidatexamen

En generell rekommendation är att du låter uppsatskursen avsluta din utbildning. Då den avancerade nivån gör det möjligt att välja kurser relativt fritt och självständigt, kräver det av dig som student att du planerar din utbildning. Vilka kurser vill jag ska ingå? När går de?

Övergångsregler

Om du har fullgjort kurser i det gamla utbildningssystemet (före HT07) kan du använda dem i en examen enligt den nya ordningen (från och med HT07). Har du exempelvis en tidigare D-kurs i idé- och lärdomshistoria räknas den som en termins studier på avancerad nivå, och du har genom denna redan fullgjort de obligatoriska kurserna i ämnet för en ny magisterexamen. För att få ut en magisterexamen behöver du därmed läsa till andra kurser om 30 hp, varav minst 15 hp på avancerad nivå.