Länkstig

Forskningsinfrastrukturer inom life science

Genom att synliggöra tillgången till forskningsinfrastrukturer inom life science i Göteborgsregionen kan vi öka samverkan och nyttjandet av befintliga forskningsinfrastrukturer inom akademi, hälso- och sjukvård, myndigheter, industri och andra intressenter.

Vad är life science?

Life science är ett brett ämnesområde. Det kan definieras som vetenskapen om allt levande - hur levande organismer fungerar i, samverkar med, och påverkar sin omgivning.

Tyngdpunkten ligger inom biologi, humanbiologi, molekylärvetenskap, vårdvetenskap, klinisk och preklinisk medicinsk vetenskap, miljövetenskap, hälsovård samt bioteknik. Därutöver involverar forskning inom life science i hög grad områden som teknik, matematik, kemi, fysik, materialvetenskap och farmaci.

I samverkan med Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Chalmers tekniska högskola genomför Naturvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin gemensamma satsningar inom området life science.

Tillgängliggörande av forskningsinfrastrukturer inom life science

För att kunna bedriva forskning och utbildning på hög internationell nivå är medarbetare beroende av starka och långsiktigt hållbara forskningsinfrastrukturer som är öppna för användare. Forskningsinfrastrukturer bidrar även till utbildning av en ny generation framtida forskare och är viktiga för att stärka Göteborgsregionens konkurrenskraft inom life science.

För att skapa förutsättningar för ökad samverkan och ökat nyttjande av befintliga forskningsinfrastrukturer inom akademi, hälso- och sjukvård, myndigheter, industri och andra intressenter ska dessa synliggöras för en samlad och stärkt tillgänglighet till forskningsinfrastruktur för life science inom Göteborgsregionen.

Inventering av tillgänglig avancerad apparatur

I samverkan med Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Chalmers sker en successiv inventering av befintliga avancerade instrument inom verksamheterna på Naturvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin. Syftet med inventeringen är att:

  • Tillgängliggöra befintliga avancerade instrument för andra att använda
  • Öka samverkan mellan forskare
  • Öka resurseffektivitet
  • Skapa övergripande bild av den avancerade utrustning som finns

Kontakt

Kontakta Core Facilities eller Naturvetenskapliga fakulteten om du vill veta mer om Forskningsinfrastrukturer inom life science på Göteborgs Universitet, eller om du vill veta mer om hur du tillgängliggör ditt instrument för användning av andra forskare.

Core Facilities
corefacilities@gu.se

Naturvetenskapliga fakulteten
ri@science.gu.se