Länkstig

Virtual Marine Scientist

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Projektet Virtual Marine Scientist, VMS, syftar till att hjälpa studenter (16-19 år) att upptäcka hur forskare arbetar och hur forskning bedrivs på ett konkret sätt.

Om forskningsprojektet

I VMS aktiviteten får eleverna lära sig att utforma och bedriva experiment i miljövetenskap med hjälp av en virtuell miljö. Syftet är att erbjuda ett stimulerande sammanhang där eleverna lär sig om experimentellt arbete med inslag av samarbete och gemensam problemlösning.I VMS tar studenterna på sig rollen som doktorander i en forskningsgrupp med intresse för marina miljöfrågor. Studenterna lär sig om forskningsområdet (klimatförändringar och havsförsurning), att formulera en hypotes och att söka finansiering för att testa hypotesen. Därefter får de utforma egna experiment med hänsyn till de begränsningar som finns i tid och budget. Studenterna får data från sina experiment, analyserar dem och presenterar sedan sina resultat i klassrummet.

Följande frågeställningar kommer att behandlas i den empiriska delen:

  1. Hur kan virtuella laboratorier som VMS integreras i undervisningen? Vilka är de största möjligheterna och hindren som lärarna upplever? Hur kan man underlätta användning av virtuella laboratorier?
    Detta innebär att utforska hur lärare uppfattar virtuella laboratorier, och försöka förstå när och hur sådana resurser kan användas. Det kommer att studeras genom intervjuer med lärare och observationer av deras arbete genom virtuella laborationer.
  2. Vad kännetecknar elevernas arbete och samarbete när de använder VMS? Hur lyckas de behärska vetenskapliga forskningsprinciper? I vilken utsträckning lär de sig om de relevanta vetenskapliga begreppen inom miljövetenskap i en virtuell miljö?
    Avsikten är att studera processen bakom studenternas arbete och deras samarbete. Detta kommer att dokumenteras genom observationer och videoinspelningar av utvalda projekt. Vi kommer även att samla in labbrapporter och följa elevernas arbete genom data som har loggats in i systemet.
  3. En utvärdering över studenternas färdigheter i att utföra experiment, hur de förklarar sitt arbetssätt och presenterar sina resultat osv. kommer att genomföras med hjälp av observationer, utvärderingar från lärare samt via skriftliga prov.
    Detta kommer att studeras genom prov, lärarutvärderingar och utvärderingar av formen och innehållet på studenternas slutrapporter.