Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vanliga människor på TV

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

En historisk studie av förändring, kontinuitet och omvandling.

Televisionens historia är delvis en historia om hur ´vanliga´ människor engagerats och inkluderats inte bara som TV-tittare utan som deltagare i programmen. Idag finns många programformat där privatpersoners deltagande är ett centralt inslag. Allt fler forskare, främst utanför Sverige, har under det senaste decenniet intresserat sig för dessa program. Forskare har argumenterat för att mångfalden av sådana program radikalt förändrat mediekulturen, förskjutit fokus från eliter/makthavare och mot ´vanliga´ människors deltagande och förändrat relationerna mellan TV och människors vardagsliv. Samtidigt har andra forskare betonat att ´vanliga´ människors deltagande i medierna knappast är något nytt. Radioprogram inriktades tidigt mot att låta privatpersoner delta och berätta om sina liv. Vardagliga erfarenheter blev en del av det allmänna/publika.

Även TV upptäckte tidigt det underhållande och för publiken givande i människor som berättar, tävlar, leker, skojar och samtalar live i en studio. Forskningen om dessa helt centrala aspekter av tv-mediet och dess utveckling är dock fortfarande mycket begränsad. I detta treåriga projekt genomförs en omfattande historisk studie av svensk TV från 1960-talet och fram till idag. Det övergripande målet är att bidra till empirisk kunskap om de sociala relationer och former för ´vanliga´ människors deltagande som skapats inom ramen för TV-mediet.

Fyra övergripande genrer undersöks: rådgivningsprogram; debatt- och samtalsprogram; lek- och tävlingsprogram; samt reality-program.

Studien har en diskurs- och interaktionsorienterad ansats. Den är också förankrad i teori om representationer och mediekulturer, samt teorin om kommunikativt etos.

Programmen analyseras utifrån tre teman:

  1. Deltagandets former och villkor
  2. Konstruktionen av det vardagliga och vanliga
  3. Televisionens kommunikativa etos

Inledningsvis genomförs i projektet en översiktlig studie av det totala programutbudet under vissa perioder från 1960 och fram till 2010, sammanlagt 12 månaders programutbud. Därefter genomförs fördjupade studier av olika genrer och programformat.

Forskare

Projektledare

Göran Eriksson, Örebro universitet

Medverkande forskare

Leonor Camauer, Örebro universitet

Mats Ekström Göteborgs universitet