Bild
Flicka med leksaksstolar
Foto: Jane Rubtsova
Länkstig

Vägen mot samverkan för bildning i anpassad grundskola

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2023 - 2024
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Kort beskrivning

Ett forskningsprojekt med syftet att säkerställa rätten till bildning för elever med svår intellektuell funktionsnedsättning i kombination med neuropsykiatriska och/eller fysiska funktionsnedsättningar.

Vägen mot samverkan för bildning i anpassad grundskola: I spänningsfältet mellan undervisning, omsorg, fysio- och arbetsterapi

Om projektet

Den här projektansökan bygger på ett initiativ från ledningen vid Lerums anpassade grundskola som har identifierat ett spänningsfält mellan undervisning, omsorg, fysio- och arbetsterapi samt en växande oro över att elever går miste om undervisningstid. Detta kan sägas representera en generell svårighet som lyfts fram i forskningen runt den berörda elevgruppen. Projektet genomförs genom praktiknära aktionsforskning på den anpassade grundskolan i Lerum, i samverkan med skolpersonal, forskare och yttre aktörer. 

Forskningsfråga och perspektiv

Den överordnade forskningsfrågan är hur samverkan mellan de inblandade yrkeskategorierna kan utvecklas på ett sätt som gynnar elevers bildning. Studien är unik med hänsyn till att denna frågeställning för målgruppen hittills aldrig har tagits upp i ett svenskt utbildningssammanhang. 

Samverkansformer sker i ett socialt sammanhang där olika domäner samspelar och påverkar varandra och därför antas ett systemteoretiskt perspektiv i studien.

Fyra faser under två år

Projektet är indelat i fyra faser och löper under två år. Det börjar med en kartläggning av elevers undervisningstid i relation till deras omsorgsbehov och fysioterapi genom observationer i skolans vardag, enskilda intervjuer med habiliteringspersonal och vårdnadshavare samt fokusgruppintervjuer med lärare, elevassistenter och annan pedagogisk personal. Utifrån detta planeras, implementeras och utvärderas interventioner. En målsättning är också att det vetenskapliga arbetssätt som projektet initierar kommer att fortsätta och införlivas i den anpassade grundskolans organisatoriska struktur, kopplat till enhetens systematiska kvalitetsarbete.

Om ULF-avtal

ULF står för utbildning, lärande och forskning. ULF-avtalen syftar till att skapa långsiktigt hållbara samverkansmodeller som vilar på tre ben: forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Den planerade försöksverksamheten ska därför genomföras i samverkan med skolhuvudmännen.

Läs mer på universitetets sida om ULF-avtal och på ULFavtal.se.

Medverkande

Thomas Barow
Thomas Barow, projektledare och kontaktperson (thomas.barow@oru.se) Professor i pedagogik, Örebro universitet
Shruti Taneja Johansson
Shruti Taneja Johansson, docent i pedagogik, Göteborgs universitet
Niss Kerstin Hallgren
Niss Kerstin Hallgren, rektor för Lerums anpassade grundskola
Alexandra Jonasson
Alexandra Jonasson, speciallärare, Lerums anpassade grundskola
Maria Sjölin
Maria Sjölin, speciallärare, Lerums anpassade grundskola