Bild
blått hav och himmel
Foto: Foto Junction / Shutterstock
Länkstig

Utveckling av affärsmodeller för ett hållbart nyttjande av havsmiljön

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
6 600 000 SEK
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen

Finansiär
Havs- och vattenmyndigheten

Kort beskrivning

Projektet syftar till att tillsammans med intressenter från tre pilotområden ta fram hållbara affärsmodeller för blåa näringar och undersöka de företagsekonomiska konsekvenserna av ett regionalt medförvaltarskap.

Havs- och vattenmyndigheten genomför ett pilotprojekt för att utreda möjligheten att implementera ekosystembaserad havsförvaltning i svenska havsområden. Målsättningen är att utveckla en lokal förvaltningsmodell i tre pilotområden som bygger på ekosystemansatsen och som kan fungera pådrivande i ett lokalt/regionalt förändringsarbete.

Projektet ska utveckla och stödja genomförandet av arbetssätt för ekosystembaserad havsförvaltning på nationell, regional och lokal nivå. De avgränsade pilotområdena tillåter ett djupare deltagande av områdesspecifika intressenter (till exempel lokala näringar och kommuner) och en förvaltning som är anpassad till ekosystemens områdesspecifika egenskaper samt de kulturella och socioekonomiska förutsättningarna i området.

En del av arbetet handlar om att utveckla hållbara affärsmodeller för de blå näringarna i pilotområdena. Detta görs genom att kartlägga de ekonomiska flödena i pilotområdena och undersöka hur dessa kan utvecklas och förändras för att uppnå ett hållbart nyttjande av havsmiljön.