Bild
Sjuksköterska ringer patient
Foto: Rene Ranisch
Länkstig

Uppföljning av Nationell punktmätning, Webbkollen efter utskrivning från sjukhus

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Utvecklingen mot en personcentrerad nära vård där samverkan mellan professioner och vårdgivare är av stor betydelse behöver följas upp för att ge patienten bästa möjliga vård och omsorg. Idag sker en uppföljning av patienter som lämnar slutenvården och kommer att behöva fortsatt vård eller omsorg via telefonuppföljningen ”Nationell punktmätning av utskrivning från sjukhus, Webbkollen”. Det saknas dock kunskap om upplevelser och erfarenheter av att mäta genom dessa telefonuppfölningar såväl ur uppringande personals som från personer i behov av vård och omsorgs perspektiv. Det saknas också mer djupgående kunskap om personers upplevelser och erfarenheter av hela processen för det samordnade vårdförloppet.

Syfte

Att öka kunskapen om upplevelser och erfarenheter av den strukturerade nationella punktmätningen Webbkollen vid utskrivning från sjukhus hos uppringande personer och personer som blir uppringda samt att undersöka deras upplevelser och erfarenheter av övergången från sjukhusvård till ordinärt boende generellt.


Metod

Mixad metod har använts där kvantitativa data har inhämtats från Webbkollen av patienternas upplevelser och erfarenheter av utskrivning från sjukhus 2020, vilket bestod av data från 367 personer. Kvalitativa data har inhämtats via fördjupade kvalitativa intervjuer kring åtta uppringande personer och 12 personer i behov av vård och omsorg. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys och frågeformulären bearbetades och presenteras med beskrivande statistik. Slutligen analyseras frågorna utifrån resultatet i innehållsanalys kopplat till kvantitativ data från Webbkollen.


Resultat


Resultatet presenteras utifrån fyra innehållsområden. Webbkollen visar att mätningen skapar trygghet men att personerna tillfrågas från fel vårdnivå. Både uppringande och personer i behov av vård och omsorg kan ha svårt att förstå innebörden av vissa frågor i Webbkollen och det är inte helt tydligt för de uppringande hur mätningen följs upp.


Dagligt liv och trygghet visar att personerna i behov av vård och omsorg i stort upplever ett fungerande dagligt liv med trygghet vilket skapas av såväl närstående som vård- och omsorgspersonal.


Personcentrering i övergången: personcentreringen varierar i vårdprocessen där de flesta upplever en personcentrerad planering utifrån vad de orkar och önskar medan upplevelser också finns av att ha känt sig överkörda.


Det praktiska genomförande av övergången: Lagstiftningens olika steg har visat sig vara dåligt implementerade vilket skapar oklarhet om vad en fast vårdkontakt innebär och även om innebörden av SIP och skriftlig plan. Det råder också en variation i hur samordning upplevts.


Slutsats 


Frågorna i Webbkollen berör alla delar i utskrivningsprocessen, Men flertalet frågor behöver utvecklas och testas vad gäller face validity för att säkerställa att frågorna mäter det som avsetts att mäta. Fast vårdkontakt och sammanhållen planering fungerar ej då vårdcentralen ofta inte är delaktig i processen. Implementering av modellen Patientkontrakt behöver nu genomföras och följas upp lokalt för att säkerställa att momenten med sammanhållen planering, fast vårdkontakt och överenskommen tid/tillgänglighet genomförs.