Bild
illustration av lastbil
Länkstig

TISS - Transparent Informationshantering och Samverkan för ökad Säkerhet vid transport av farligt gods

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
13 MSEK
Projekttid
2016 - 2021
Projektägare
Juridiska institutionen

Finansiär
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Kort beskrivning

Projektets syfte är att stödja en långsiktig utveckling av en säker transport av farligt gods på väg och järnväg. Det inbegriper även det olycksförebyggande arbetet och möjligheterna att begränsa konsekvenserna vid olyckor som innehåller en transport där godset klassats som farligt. En förbättrad informationshantering, genom ökad interoperabilitet mellan de inblandade parterna, såväl privata som offentliga, förväntas bidra till att transportkedjan blir mer transparent. Forskningen är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan juridik, informatik och logistik. Projektet skall utifrån en nulägesbeskrivning resultera i en önskad målbild och handlingsplan för en ändamålsenligt reglerad, transparent och effektiv informationsmiljö för transport av farligt gods, där hänsyn tas till aktörernas specifika förutsättningar och den miljö de verkar inom.


Deltagare

Juridiska institutionen

Lars-Göran Malmberg
Ann-Sophie Sallander
Therese Bäckman

Thomas Erhag

Institutionen för tillämpad IT

Urban Nuldén
Kalevi Pessi
Pär Meiling

Företagsekonomiska institutionen

Johan Woxenius
Jonas Flodén