Länkstig

Sydsvenskt korsvirke - historia, transformation, konstruktion och bevarande

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
378 000 SEK
Projekttid
2022 - 2023
Projektägare
Henrik Ranby

Kort beskrivning

Forskningsprojektet om sydsvenskt korsvirke drivs för att bidra till utökad kunskap kring korsvirkesbebyggelse och fördjupar sig inom bebyggelsehistoria, hantverk, restaurering och korsvirkets symbolvärde. I den första etappen av projektet produceras en bibliografi och en forskningsöversikt för att skapa en utgångspunkt för vidare forskning.

Bakgrund

Forskning i form av avhandlingar eller sammanfattningar om korsvirkesbebyggelse i Sverige har inte skrivits sedan Carl Werners avhandling Korsvirkesarkitekturen i Sverige från 1924. Utan en fortgående bebyggelsehistorisk kunskapsuppbyggnad går det i längden inte skapa förståelse för kulturarvsfrågor i den gestaltade livsmiljön.

Syfte

Forskningsprojektet Sydsvenskt korsvirke - historia, transformation, konstruktion och bevarande drivs för att bidra till utökad kunskap kring korsvirkesbebyggelse. Forskningsprojektet sker i olika etapper och handlar om bebyggelsehistoria, hantverk, restaurering och korsvirkets symbolvärde. I den första etappen av projektet produceras en bibliografi och en forskningsöversikt för att skapa en utgångspunkt för vidare forskning.

Ett viktigt delsyfte i projektet är att skapa genvägar och kopplingar mellan lokalhistoriskt kunskapsstoff i årsböcker och andra hembygdspräglade studier, mellan bland andra Halmstad och Malmö, Kristianstad och Ystad, Albo och Luggude härader. Det är ofta just sådana jämförande studier och överblickar som saknats. Viktigt är också att lyfta fram korsvirkesbyggandet utanför det som vanligen uppfattas som kärnområdet i de gammaldanska landskapen, att dra blickarna till städer som Gamla och Nya Lödöse, Kalmar och Visby och visa att korsvirkestekniken också kan förekomma i exempelvis Väster- och Östergötland. Till detta kommer de internationella jämförelserna, de nordiska utblickarna mot Danmark och Norge och det större nordeuropeiska sammanhangen.

Projektet arbetar tvärvetenskapligt och skapar i sammanhanget bryggor mellan olika berörda universitetsämnen: historisk arkeologi, etnologi, konstvetenskap, kulturgeografi, kulturvård, arkitektur m. fl. Centralt i projektet är också att sammanknyta den akademiska forskningen, museidokumentationerna och den lokalhistoriska kunskapsuppbyggnaden, sprungen ur folkligt engagemang och ideellt arbete.

 

Uthus till Brunnby prästgård i Skåne, foto.
Uthus till Brunnby prästgård i Skåne.
Foto: Henrik Ranby

Om bibliografin

Sydsvenskt korsvirke I - bibliografi och forskningsöversikt med nordiska utblickar

I arbetet med bibliografin har projektet kartlagt olika typer av litteratur inom ämnet korsvirke. Dels genom den nationella bibliotekskatalogen Libris och dels genom kommunala och privata bibliotek. Projektet har även haft tillgång till Skånes hembygdsförbunds bibliotek. 

Kartläggningen innefattar även avhandlingsförteckningar från konstvetenskap, etnologi och historisk arkeologi vid Lunds universitet, från kulturvård vid Göteborgs universitet, och från arkitektursektionerna vid Lunds Tekniska högskola och vid Chalmers Tekniska högskola. Till dessa kommer den lokalt präglade forskningen, detaljerade specialstudier samt äldre reseskildringar och tryckt källmaterial som bedöms innehålla viktig information i ämnet. Det finns också en serie äldre och yngre bildverk med fotografier av försvunna eller förändrade korsvirkeshus som bedömts som väsentliga som forskningsunderlag och därför motiverar sin plats i bibliografin. 

Register till olika årsböcker har varit viktiga ingångar till litteraturen om sydsvenskt korsvirke, liksom publicerade bibliografier. 

På nätet har såväl Antikvariat.net som Google books varit användbara kunskapskällor. Internetsökningar på ”Halftimber”, ”Fachwerk” och ”Bindningsværk” har även de kunnat leda fram till engelska, tyska, danska och tyska skrifter i ämnet.