Länkstig

Stressad av styrning? Orsaker till och hantering av ökad och okoordinerad prestationsmätning i organisationer

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
1 316 000 till institutionen, totalt 2,23 miljoner
Projekttid
2016 - 2018
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Forte

Kort beskrivning

Stress i arbetslivet är ett uppmärksammat samhällsproblem. Många av de sysselsatta i Sverige indikerar att de stressas av sitt arbete och ännu fler befarar att problemen kommer att öka. En betydelsefull orsak till den uppkomna situationen kan vara det ökande och många gånger okoordinerade ansvarsutkrävandet via prestationsmätningar som många chefer och medarbetare exponeras för.

I forskningsprojektet ställs tre forskningsfrågor:

1. Hur uppstår och varför tillåts omfattande prestationsmätning i organisationer?
2. Hur hanterar chefer på olika organisatoriska nivåer omfattande prestationsmätning?
3. I vilka situationer ökar omfattande prestationsmätning ansvariga chefers och medarbetares stress?

Genom att djupare förstå de mekanismer och processer som skapar ökande och okoordinerad prestationsmätning och i vilka situationer de skapar stress kan vi både bidra till att förebygga medarbetares ohälsa och att motverka organisatoriskt resursslöseri. Vår tes är att prestationsmätningar kan bli kontraproduktiva, det vill säga skapa beteenden som står i motsatsförhållande till organisationens mål.

När organisationer ökar användningen av prestationsmått ökar också risken för att prestationsmätningen i sin helhet blir så omfattande att den inte längre vägleder och sporrar till goda insatser utan istället blir förvirrande och stressande. Ett grundläggande skäl är att den som styr med prestationsmått gör det utan en reflekterad idé om hur mål skall uppnås utan lämnar över ansvaret till verksamhetschefen eller medarbetaren. Tidigare studier visar att krav kan orsaka stress om det råder obalans mellan kraven och de anställdas handlingsutrymme och stöd.

Vi avser utföra två fallstudier som omfattar datainsamling via dokument, intervjuer och enkäter. Göteborgs stad och Volvo AB har tackat ja till att medverka. Forskargruppen har mångårig erfarenhet av att bedriva fallstudier och erforderliga kunskaper om kvalitativ och kvantitativ metod.