Länkstig

Slöja, regnbågsflagga och manga. Om genus, sexualitet, motstånd och gemenskap i en transnationell tid

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
17 000 000
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Institutionen för kulturvetenskaper

Kort beskrivning

I projektet följs tre kulturella produkter; slöjan, regnbågsflaggan och manga. Vi följer dem på nätet, vid manifestationer, i debatter, konvent. De tre produkterna, som rör sig över världen, är relaterade till en global och hierarkiskt ordnad uppdelning mellan det religiösa, som ofta knyts till en förment traditionell ordning, respektive det sekulära som lika ofta uppfattas som villkoret för såväl kritik, demokrati som progressivitet. Syftet är att studera deras roll i skapandet av föreställda transnationella och eller translokala gemenskaper som medvetet eller omedvetet återskapar, gör motstånd mot eller förändrar normer om genus och sexualitet. Målet är också att få kunskap om ett civilsamhälle bortom organisationer, ett lokalt och transnationellt civilsamhälle som tar sig många olika uttryck.

Bakgrund

I projektet följs tre kulturella produkter; den med religion starkt förknippade slöjan; regnbågsflaggan som associeras med liberalism, progressivitet och sekularism; och manga, som med sina referenser till Buddhism, Shintō, kristen ikonografi och mytiska figurer ses som ett postsekulärt fenomen. Syftet är att studera deras roll i skapandet av föreställda transnationella och eller translokala gemenskaper som medvetet eller omedvetet återskapar, gör motstånd mot eller förändrar normer om genus och sexualitet. De tre kulturella produkterna rör sig över världen, de finns lokalt och i cyberspace.

Genom att följa slöjan, regnbågsflaggan och mangan på nätet, vid manifestationer, i debatter, konvent och vid andra uttryck och tillställningar samt genom att på olika sätt samla material från aktörer i de transnationella och -lokala gemenskaperna, vill vi se hur produkterna påverkar, omvandlas och uppgår i nya sammanhang samt vilken betydelse de får för hur normer omvandlas eller stabiliseras. Målet är att få kunskap om ett civilsamhälle bortom organisationer, ett civilsamhälle som tar sig många olika uttryck men som ändå uppfattas som en föreställd transnationell eller translokal gemenskap.

De tre produkterna är relaterade till en global och hierarkiskt ordnad uppdelning mellan det religiösa, som ofta knyts till en förment traditionell ordning, respektive det sekulära som lika ofta uppfattas som villkoret för såväl kritik, demokrati som progressivitet. Uppdelningen länkas även till geografisk plats där det sekulära och uppfattat progressiva ofta sammankopplas med Europa och väst. Med projektet vill vi utmana denna dikotomi och samtidigt betona vikten av att inkludera studiet av såväl religion som sekularism och av föreställningar om dem, i forskning om genus, sexualitet och civilsamhälle. Genom att utgå från de tre produkterna, som inte har någon given lokal utgångspunkt, och som i två av fallen bär med sig en kritik mot västlig dominans (mangan och slöjan) vill vi närma oss alternativa sätt att verka för förändring av genus och sexualitetsnormer än de som utgår från Europa och väst som givet centrum för spridning av demokrati och mänskliga rättigheter. Genom att studera de tre produkterna som verksamma normer och föremål som gång på gång kopplas samman med en rad andra sammanhang och som därför inte rör sig i en förutsägbar riktning, följer vi ett civilsamhälle som blir till på olika sätt. Vi följer också tillkomster av nya positioner och gemenskaper att identifiera eller disidentifiera sig med och därmed också tillblivelser av nya sätt att förstå genus och sexualitet.

Sedan start har vi producerat tre special issues, skrivit en lång rad artiklar, varit redaktörer till och skrivit i antologier och 2020 kommer vår gemensamma bok på Palgrave Macmillian. Vi arbetar nu med en med en bok för den bredare allmänheten/lärobok. 

Medverkande forskare

Erika Alm, Docent i genusvetenskap,Göteborgs universitet, fil.dr i Idéhistoria
Linda Berg, Docent, centrum för genusstudier, Umeå universitet, fil. dr i etnologi 
Anna Johansson, lektor och fil. dr i sociologi, Högskolan Väst
Pia Laskar, fil. dr i idéhistoria, forskare vid Livrustkammaren och Statens historiska museum, Stockholm
Mona Lilja, professor i sociologi, Karlstads universitet
Mikela Lundahl, lektor globala studier, Göteborgs universitet, fil dr i Idéhistoria
Diana Mulinari, Professor i genusvetenskap, Lunds universitet
Cathrine Wasshede, Docent i sociologi, Göteborgs universitet