Bild
många tablettkartor
Foto: Christine Sandu
Länkstig

SHIP: Patientsäkerhet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - pågående
Projektägare
SHIP

Kort beskrivning

Ingen enskild åtgärd, exempelvis läkemedelsgenomgångar, kan lösa dagens problem med läkemedelsbehandling för äldre patienter. I omställningen till när vård behöver problemets omfattning och karaktär förstås samt hur vi kan få till ett professionellt lärande mellan olika enheter och person till person. Genom att tydliggöra förekomst, orsak och konsekvenser av vårdskador och risker relaterat till personens medicinering kan förslag till förbättrad struktur, metodik och lärande skapas vilket i förlängningen kan ge förutsättningar för att andelen läkemedelsrelaterade vårdskador kan minimeras - till gagn för person, sjukvård och samhälle.

Plattformens första projekt:

Läkemedelsbehandling i den sköra äldre patientens övergång från sjukhus till hemmet med fokus på nära vård

 

Bakgrund

Patientsäkerhetsaspekter i nära vård är i hög grad relevanta gällande sköra äldre. Denna grupp har ofta en stor mängd läkemedel som ska hanteras i samråd med den sköra äldre patienten men också över huvudmanna-, professionella- och fysiska gränser. Dessa gränshanteringar bidrar till en möjlig ökad komplex hantering och därmed innebära patientsäkerhetsrisker.

Syfte

Studiens syfte är att, med omställning till nära vård som utgångspunkt, kartlägga hur processen för övergången mellan sjukhus och hemmet ser ut för den sköra äldre patientens läkemedelsbehandling; ur ett personcentrerat, rumsligt, organisatoriskt och patientsäkert perspektiv.

Frågeställningar:

1. Hur sker beslut och kommunikation gällande den sköra äldre patientens läkemedelsbehandling inför utskrivning från sjukhus, vart sker den samt på vilket sätt sker den? Hur ser patientens delaktighet, medbestämmande och egenvårdsförmåga ut i det sammanhanget och vilken samsyn uppnås?

2. Hur förstår patienterna sin läkemedelsbehandling, hur uppfattar de informationen de får om den och hur agerar patienten utifrån sina förutsättningar och egenvårdsförmåga?

3. Vad dokumenteras gällande den sköra äldre patientens läkemedelsbehandling och vad innehåller den skrivna informationen som patienten får vid utskrivning från sjukhus till hemmet?

 

Förväntat resultat

Denna studie bidrar med att synliggöra hur beslut och kommunikation kring sköra äldre patienters läkemedelsbehandling sker och hur den sköra äldre patienten uppfattar sin läkemedelsbehandling. Denna kunskap kommer att ligga till grund för interventioner som kan främja en långsiktigt hållbar och personcentrerad läkemedelsbehandling.
 


 

Forskare

Linda Åhlström
Ann-Sofie Magnusson
Marie Strid
Patrik Alexandersson
Martin Tirler