Bild
Forskarstudent presenterar poster på konferens.
Marica Andersson presenterar en poster på konferensen Aquaculture Europe 2022
Foto: James Hinchliffe
Länkstig

Samodling av utfodrade och extraktiva arter i svenska landbaserade vattenbrukssystem: effekter på vattenkvalitét, hälsa och välfärd

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

En av vattenbrukets odlingsstrategier är integrated multi-trophic aquaculture (IMTA), där flera olika arter samodlas i samma eller anslutande vattensystem. Oftast bygger samodlingssystemen på att det som avges som restprodukter från en organism i samodlingen kan nyttjas som näring av en annan organism på en lägre trofisk nivå. I en klassisk IMTA-modell utfodras den odlade fisken (t ex regnbåge) men den lämnar också rester efter sig i vattnet i form av både partiklar som innehåller näringsämnen och näringsämnen lösta i vattnet. Vid samodling tas den utsöndrade näringen upp av extraktiva organismer, t ex blåmusslor eller alger, vilket leder till en förbättring av den ekologiska hållbarheten i odlingen.

Detta forskningsprojekt fokuserar på hur samodling påverkar systemets vattenkvalitét men även hälsa och välfärd hos odlade organismer.

Mer information

Efterfrågan och konsumtion av sjömat ökar i takt med en växande människobefolkning. Allt färre vilda fiskebestånd befinner sig på biologiskt hållbara nivåer, vilket har lett till en ökad andel odlad fisk i den globala sjömatskonsumtionen.

Tidigare försök har visat att samodling av arter även kan bidra med fler positiva effekter än de som kan beräknas och förutspås enbart utifrån de beräknade näringshalterna hos de odlade organismerna. Till exempel kan alger som odlas tillsammans med andra arter ha bättre kvalitet och större tillväxt, än om de odlas enskilt.

Ny forskning inom fältet tyder även på att samodling av olika arter kan ha positiva effekter på fiskars överlevnad, tillväxt, och immunsystem. I nuläget är dessa spännande studier dock få och täcker inte in undersökningar om samodling av de arter som är huvudsakliga inom det svenska vattenbruket.

Detta forskningsprojekt ämnar till att studera effekten av samodling med olika arter inom det svenska vattenbruket. Vi kommer att studera påverkningar på vattenkvaliten i odlingssystemet, men även tillväxt, hälsa och välfärd hos de olika odlade organismerna.

Hand som håller en plastpåse med prov med havssallat.
Provtagning av havssallat från ett samodlingsförsök med regnbåge
Foto: Marica Andersson