Länkstig

PEHKA – Etablering av hållbara klimatanpassningslösningar

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - pågående
Projektägare
Göteborgs universitet

Kort beskrivning

PEHKA syftar till stärkt klimatanpassning i socialt hållbara samhällen. Projektet ska leda till nya arbetssätt, nya verktyg och en fördjupad samverkan mellan sektorer och verksamheter för att ge kommunerna möjlighet att implementera klimatanpassningen i befintliga planeringsstrukturer.

Om projektet

Ett tungt ansvar vilar på kommunerna för den nödvändiga anpassningen av våra samhällen till ett förändrat klimat. Samtidigt skapar trögheten i inarbetade strukturer ett problem. För kommunernas planerare och beslutsfattare är det många förväntningar som konkurrerar, och alla vill se just sina behov prioriterade vid planeringsborden. Trycket är högt, inte minst i en storstadsregion i stark tillväxt som Göteborgsregionen. I praktiken kan det leda till att klimatanpassningsåtgärder nedprioriteras eller skalas bort helt.

Multifunktionella åtgärder kan vara en lösning, där ytor och anläggningar utformas för att svara mot flera behov samtidigt. En grönyta kan till exempel utformas för att ta hand om dagvatten, skapa bullerskydd, ge skugga och utgöra en social mötesplats samtidigt. Kunskap och erfarenhet kring planering och genomförande av mångfunktionella ytor behöver dock öka.

För att klimatanpassningslösningar ska ge effekt krävs att planering och gestaltning löser behoven, att genomförandet kan ske enligt en tydlig plan och att drift och skötsel är realiserbar utifrån målen. I dag fastnar mycket “tyst kunskap” i ena änden av korridorerna, inom olika yrken och sektorer. Den gemensamma kunskapen behöver öka, liksom kontaktytorna och lärandet.

Mål

Projektet syftar till att genom ökad kunskap, implementering av nya arbetssätt och verktyg, samt fördjupad samverkan över sektors- och verksamhetsgränser öka kommuners förutsättningar att planera, etablera och långsiktigt bibehålla funktionen för fler multifunktionella lösningar som både stärker klimatanpassning i den byggda miljön och bidrar till socialt hållbara samhällen.

Genomförande

Projektet genomförs i tre arbetspaket (AP). I AP1 sammanställs aktuell forskning och best-practice för planering, gestaltning och effektiv drift av klimatanpassningsåtgärder och åtgärder som bidrar till sociala värden, samt multifunktionella lösningar som hanterar både klimatanpassningsutmaningar och sociala behov. Sammanställningarna ligger till grund för samskapande transdisciplinära workshops (AP 2) där strategiska funktioner i Göteborgsregionens kommuner, såsom medarbetare på planeringsenheter, gata-park/drift och skötsel möter kommunala bostadsbolag och konsulter. Workshoparna kommer utgå från aktuella planeringsfall i Göteborgsregionen, bland annat en del av Nödinge centrum i Ale kommun.

Workshoparna kommer delvis utgöra underlag för regionala rekommendationer och/eller planeringsprinciper för att implementera multifunktionella lösningar. De skapar även underlag för utbildningskoncept (AP 3) för att över tid säkerställa fortsatt spridning och utveckling av den kunskap och de idéer som tagits fram inom projektet, med målgrupperna beställare; planering och gestaltning; samt drift och förvaltning.

Samarbetspartners

Projektet är ett samarbete mellan akademi (Göteborgs Universitet), offentlig sektor (Göteborgsregionen och Ale kommun) och näringsliv (Acama AB) liksom samarbetsplattformen Urban Futures.

Bidrar till globala målen

Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 13. Bekämpa klimatförändringen