Länkstig

Partnerskap - gör det någon skillnad?

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2013 - 2015
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs kommun

Kort beskrivning

En participatorisk studie med lärarhandledare om deras roll i en kommuns lokala skolutvecklingsarbete.

Projektet är del av ett större forskningsprojekt inom det internationella forskningsnätverket Pedagogy, Education, Praxis (PEP). Fokus i det större projektet är Action research and Sitebased educational development och inom ramen ingår fyra delprojekt. Det delprojekt som föreliggande studie ingår i fokuserar Partnership and recognition.

Presentation av projektet

Forskning visar att långvariga samarbeten och partnerskap gör skillnad i utvecklingsarbete. I detta projekt tas utgångspunkt i ett långvarigt samarbete mellan aktionsforskare vid Göteborgs universitet, förskollärare, förskolechefer och andra ledare för förskoleverksamheten i en mellanstor kommun i södra Sverige. Samarbetet startade 2007 med en kurs för förskollärare i aktionsforskning för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet samtidigt som förskolecheferna (då rektorer) deltog i en seminarieserie om aktionsforskning för att kunna stödja förskollärarnas fortsatta arbete. Året därpå deltog 11 av de utbildade förskollärarna i en seminarieserie om handledning av kollegor, eftersom kommunen satsade på egna lärarhandledare i aktionsforskning. Återkommande utbildningar har därefter getts till förskollärare i kommunen och dessutom har mindre forskningsprojekt genomförts samt möten mellan forskare, förskollärare, förskolechefer och annan ledningspersonal genom nätverk, konferenser och föreläsningar.

Under 2012 hölls en forskningscirkel tillsammans med lärarhandledarna i kommunen. Syftet var att fördjupa förståelsen för rollen som ledare bland kollegor och även att stärka lärarhandledarnas egen förmåga att gå vidare med sitt arbete. Studien riktas specifikt mot dessa lärarhandledare och deras roll i det pågående utvecklingsarbetet i kommunen. De agerar genom flera former av partnerskap: de ska handleda förskollärargrupper för att stödja deras arbete med kvalitetsarbete genom aktionsforskning; de leds av en styrgrupp bestående av tre förskolechefer; och kommunens chef för förskoleverksamheten planerar för utökat samarbete med handledarna. Partnerskapet med forskarna har dessutom stärkts genom forskningscirkeln och flera av handledarna deltar kontinuerligt i konferenser och nätverk som leds av forskarna.

Metodologiskt bygger studien på kritisk participatorisk aktionsforskning. I det pågående samarbetet mellan forskare och handledare samlas kontinuerligt empiriskt material, vilket betyder att forskningsmetoder utvecklas för att både bidra till forskarnas och handledarnas vidare arbete. Forskningsprojektets frågor är

  1. Hur ser olika typer av partnerskap ut?
  2. Vilken karaktär har erkännande/igenkännande (recognition) i olika typer av partnerskap?
  3. Vilken kunskap bidrar partners med i partnerskapet?
  4. Hur ser kontexten ut för de partners som ingår i partnerskap?
  5. Hur influerar praktikarkitekturer på partnerskapet?
  6. Vilka gränser behöver respektive partner förhandla om/överbrygga för att kunna agera i partnerskapet?
  7. Vilken roll spelar partnerskapet i den lokala skolutvecklingen?

Forskningsmiljö

Pedagogy, Education, Praxis (PEP)

Medlemmar i projektet

Dr Anette Olin

I projektet Partnership and recognition ingår dessutom:

Eli Moksnes Furu (Tromsö universitet, Norge)
Ben Smith (Leiden universitet, Holland)
Christine Edwards-Groves (Charles Sturt university, Australien)
Roslin Brennan Kemmis (Charles Sturt university, Australien)
Annette Green (Charles Sturt university, Australien)
Sarojni Choy (Griffith University, Australien)

Finansiär

Projektet finansieras delvis av kommunen, genom medel till nya samarbetsprojekt, och delvis av institutionen för pedagogik och specialpedagogik, genom tid för forskning i lektorstjänsten.