Länkstig

Ögonplastikkirurgi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Vi bedriver klinisk forskning med inriktning på behandling av periokulära maligna sjukdomar och kirurgisk teknik inom vårt kliniska område. För närvarande behandling av basalcellscancer i ögonlocken, premaligna tillstånd i bindehinnan, kirurgisk teknik för tårvägsstenoser, kirurgisk teknik vid ögonamputationer samt patientnytta av operation av överskottshud på övre ögonlocken.

Vi bedriver klinisk forskning inom vårt område, ögonplastikkirurgi. Detta innefattar missbildningar och sjukdomar i ögonlock, ögonhåla, tårvägar, ögats bindehinna och tyroideaassocierad oftalmopati. Syftet med forskningen som är utvidgad kvalitetsuppföljning är att förbättra omhändertagandet av våra patientgrupper. För närvarande har vi pågående eller just avslutade projekt inom de områden som nämns nedan.

Basalcellscancer

Basalcellscancer periokulärt i ögonlockshuden är den helt dominerande cancerformen i ögonlocken. Incidensen är ökande. Vi har sannolikt världens största material av frysbehandling av vissa av dessa tumörer. Flera publikationer har kommit från gruppen och vi hade 2020 en artikel om frysbehandling av medelaggressiva tumörer. Tills helt nyligen var vi den enda ögonkliniken i Norden som utförde ögonkirurgi enligt Mohs teknik av basalcellscancer periokulärt. Vi planerar publikation av våra resultat med en del intressanta iakttagelser. Ytterligare ett projekt handlar om spontanförloppet av basalcellscancer efter biopsi.

Premaligna tillstånd i bindehinnan

Maligna sjukdomar i bindehinnan är ovanliga och de härrör vanligen från skivepitelceller i slemhinnan eller från melanocyter. Vanligare än maligna sjukdomar är premaligna tillstånd som kan utveckla sig till elakartad sjukdom. Konjunktival intraepitelial neoplasi och primär förvärvad melanos är de diagnoser som vi behandlar och följer upp. Det finns relativt lite publicerat angående hur dessa tillstånd skall skötas. Sannolikt på grund av deras relativt låga frekvens. Många oklarheter råder om kontroll efter avslutad behandling. Vi är nu i slutfasen av ett projekt för att bidra till kunskapsläget.

Ögonamputationer

Vi har följt upp resultaten av vår ögonamputerande kirurgi under 19 år och kunnat presentera en positiv kirurgisk utveckling med hjälp av förbättring av kirurgisk teknik och materialval.

Stenoser i tårvägarna

Stenoser i tårvägarna är vanliga kliniska problem. En kvalitetsuppföljning av våra operationsresultat har lett till förbättrat omhändertagande av patientgruppen. Nu planeras en ny uppföljning för att kontrollera att de förändringar som vi gjort har lett till förbättrat resultat.

Dermatochalasis

Inom offentlig vård opereras överskottshud på övre ögonlocken bort när den är synstörande. Det är en stor patientgrupp med en åldersrelaterad åkomma. Tillståndet är kopplat till huvudvärk, ögonlockseksem och torra ögon förutom de synstörande symptomen. Ett pågående projekt syftar till att utvärdera resultaten av kirurgi av dessa olika symptom och sambandet mellan dem.

närbild på öga
Primär förvärvad melanos av bindehinnan.
Foto: Henrik Sundbladh

Gruppmedlemmar

Forskargruppsledare:
Karin Svedberg (Sundelin), docent, universitetssjukhusöverläkare

Oscar Finskas, specialistläkare
Kalliopi Erripi, specialistläkare
Shoyar Ahmadikhatir, operationssjuksköterska