Bild
Foto: Bosse Lagerqvist
Länkstig

Natur- och kulturmiljöer vid vatten - samverkan för framgång

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2021 - 2022
Projektägare
Västra Götalandsregionen

Kort beskrivning

Genom detta projekt vill vi analysera vattenanknutna kulturmiljöer som exemplifierar och belyser positiv samverkan mellan natur- och kulturmiljövården och där genomförda insatser givit bra resultat för såväl natur- som kulturmiljön. Projektet förväntas ge ett underlag till en handbok samt inspirera och bidra till att motverka polarisering i hanteringen av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer.

Om projektet 

När EU:s vattendirektiv införs fullt ut i svensk lag innebär det att många natur- och kulturmiljöer utmed våra vattendrag står inför omfattande förändringar. Merparten av vattenverksamheterna ska under den kommande 20-årsperioden från 2022 tillståndsprövas enligt modern miljölagstiftning för att uppnå de nationella miljömålen.

Frågan är på många håll polariserad med motstående intressen och stora svårigheter att hitta bra lösningar. Genom detta projekt vill vi analysera vattenanknutna kulturmiljöer som exemplifierar och belyser positiv samverkan mellan natur- och kulturmiljövården och där genomförda insatser givit bra resultat för såväl natur- som kulturmiljön.

Planen är att göra en fördjupad dokumentation av ett antal miljöer. Projektet ska utmynna i en rapport och exempelsamling som belyser de goda exemplen och de olika processerna som ligger bakom arbetet. Projektet förväntas ge ett underlag till en handbok samt inspirera och bidra till att motverka polarisering i hanteringen av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer.

Ett samarbete mellan flera aktörer

Projektet utförs i samverkan mellan Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen (VGR), Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet samt Vattenhistoriskt nätverk via Arbetets museum. Regionen är projektägare och Bosse Lagerqvist från Institutionen för kulturvård är projektledare.