Bild
Bild på person som springer i fjällen
Foto: Hampus Fredman
Länkstig

Mistra Sport & Outdoors

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

The Sport and Outdoor Mistra Program (SPOOR) takes environmental impacts as a point of departure to study sustainable practices in sport and outdoor recreation. The aim is to produce and apply new knowledge on sustainable solutions, which reduce negative impacts from transport, land and water use, equipment and events. The goals are to (i) put Sweden at the international forefront of sustainable practices obtained through co-creation between research and stakeholders, (ii) start a movement for more sustainable practices, and (iii) establish a network-based center for research, development and policy support in favor of sustainable solutions. Several universities and relevant organisations and authorities working with sport and outdoor recreation are involved in the work, which spans the next four years.

När idrotten och friluftslivet växer innebär det många positiva effekter på samhället, samtidigt som det också medför negativa konsekvenser på natur och miljö. Specialisering, ökad rörlighet och ny teknik driver på utvecklingen, men innebär samtidigt nya, och ännu orealiserade möjligheter för ett mer hållbart samhälle. Visionen för Mistra Sport & Outdoors är att skapa en förebild inom idrott och friluftsliv – i riktning för en hållbar utveckling och minimera negativa effekter på miljön, genom samverkan mellan forskning och praktik, lärandeprocesser och mobilisering. Forskningen är organiserad i sex integrerade teman (arbetspaket) som fokuserar på: (1) Kunskap, utvecklingsmönster och transformeringar; (2)  Transporter och rörlighet; (3) Användning av land och vatten; (4) Material och utrustning; (5) Event och åskådare; samt (6) Beteende, policy och framtida förändringar. Programvärden, Mittuniversitetet, tillsammans med sex partneruniversitet, kommer nå ut och samarbeta med relevanta aktörer inom idrott, friluftsliv och miljö/ hållbar utveckling. Målen är att genomföra forskning med hög potential att nå en internationellt ledande position, förbereda en rörelse för hållbart utövande och utarbeta en plan för ett nätverksbaserat centrum för forskning, utveckling och policystöd kring hållbara lösningar inom idrott och friluftsliv. Forskare från Handelshögskolan, Göteborgs universitet leder arbetspaketen 2, Transporter och rörlighet (Anders Larsson, Kulturgeografi, Institutionen för ekonomi och samhälle); och 3, Användning av land och vatten (Andreas Skriver Hansen och Marie Stenseke, Kulturgeografi, Institutionen för ekonomi och samhälle, samt medverkar i arbetspaket 5, Event och åskådare (John Armbrecht och Erik Lundberg, Företagsekonomiska institutionen).

Video (00:56)
Hållbar användning av mark och vatten
Video (00:45)
Hållbara transportlösningar
Foto: Andreas Skriver Hansen