Bild
Idrottslag som ska äta mat
Foto: Fyrishov Uppsala
Länkstig

Matvanor och idrott för barn med adhd

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2023
Projektägare
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Finansiär
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Projektet är en del av institutionens strategiska satsning att förena forskning inom kost- och idrottsvetenskap

Kort beskrivning

Forskningsprojektet "Främjande av fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor för barn med adhd" handlar om barn som har adhd och deras upplevelser av mat-, måltider- och idrott i sitt vardagliga liv. Studien utforskar barnens egna erfarenheter, vad de upplever som positivt och vad som är utmanande.

Bakgrund

Barn som har adhd (attention deficit hyperactivity disorder) är mindre fysiskt aktiva än andra barn. De upplever också en större matproblematik än andra barn, så som hetsätning eller aptitlöshet. Detta kan potentiellt leda till ohälsa bland barnen. I det här forskningsprojektet vill jag ta reda på mer om barnens egna erfarenheter av mat, måltider och idrott. Vad upplever barn med adhd som positivt och vad är utmanande? En ökad kunskap om barnens upplevelser och erfarenheter kan ligga till grund för arbetet med att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor hos denna grupp.

Frågeställningar

Studien avser att:

  • utforska barnens upplevelser av mat och måltider med fokus på ett fysiskt aktivt liv;
  • utforska vilken betydelse mat, måltider och idrott har för barn med adhd på olika aktivitetsnivåer;
  • studera tränare/ledares syn på hur de kan minska utmaningar samt främja positiva aspekter för idrottsdeltagande och en kost för ett fysiskt  aktivt liv.

Metod och genomförande

Studien omfattar barn som är 11-15 år och som har diagnostiserats med adhd. Detta är en ålder då många unga slutar att idrotta och samtidigt en ålder då barnen blir mer självständiga och tar ett större ansvar för sitt eget matintag. Det är av stor vikt att bidra med kunskap som bottnar i barnens egna erfarenheter. Projektet utgår därför ifrån barncentrerad forskningsmetodik och olika kvalitativa datainsamlingsmetoder används för att generera data.

Implikationer

Resultatet av forsknigen kommer att ge ett viktigt kunskapsbidrag till det hälsopromotiva arbetet i den specifika målgruppen. Målet med forskningen är även att bidra till barncentrerade riktlinjer som idrottsrörelsen kan utgå ifrån i arbetet med att främja rörelse och hälsosamma matvanor för ett fysiskt aktivt liv.