Bild
Figur 8, sidan 34 i avhandlingen. Benmärgsbiopsin visar den spongiösa vävnanden som består av trabekulärt ben och röd och gul benmärg tillsammans med tre tumörer bestående av 10, 100 respektive 10 000 celler.
Länkstig

Linn Hagmarker: Ny metod att mäta stråldosen till benmärgen

Spridda neuroendokrina tumörer kan behandlas med målsökande radioaktiva läkemedel för lokal strålbehandling. Linn Hagmarker har utvecklat en ny metod för beräkning av stråldosen till benmärgen vid behandling med 177Lu-DOTATATE. Den möjliggör individanpassad behandling med målet att minska biverkningar.

Bild
Linn Hagmarker, sjukhusfysiker på nuklearmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper.

LINN HAGMARKER
Disputation: 4 juni 2024 (klicka för mer info)
Doktorsavhandling: Development of a hybrid image-based method for bone marrow dosimetry during 177Lu-DOTATATE treatment
Ämnesområde: Medicinsk strålningsvetenskap
Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper

Patienter med neuroendokrina tumörer har ofta en metastaserad sjukdom där det behövs en målsökande behandling. Radionuklidterapi med 177Lu-DOTATATE är ett behandlingsalternativ för patienter där tumörcellerna överuttrycker somatostatinreceptorer.

DOTATATE är en molekyl som binder till somatostatinreceptorerna, och den radioaktiva isotopen lutetium-177 (som förkortas 177Lu) ger lokal strålbehandling.

– Oftast har behandlingen milda bieffekter, men stråldosen till njurarna och benmärgen kan ge både kortvariga och långvariga biverkningar. Dosimetri, det vill säga mätning av stråldosen, kan användas för att individanpassa behandlingen. Så kan man öka dosen till tumör och minska risken för toxicitet, säger Linn Hagmarker, som är doktorand på medicinsk strålningsvetenskap och även arbetar som sjukhusfysiker på nuklearmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Avhandlingens omslagsbild. Placering av sfärer i ryggkotorna hos en patient med skelettmetastaser.

Utvecklat ny metod

Vad handlar din avhandling om i korthet?
– Fokus för min forskning har varit att utveckla en metod för att beräkna stråldosen till benmärgen under behandling med 177Lu-DOTATATE. Med hjälp av upprepad bildtagning med gammakamera kan man ta fram det radioaktiva läkemedlets kinetik, alltså hur läkemedlet rör sig genom kroppen över tid och hur länge det blir kvar. Och med hjälp av våra modeller kan man beräkna stråldosen till benmärgen.

Vilka är de viktigaste forskningsresultaten?
– Med metoden som vi utvecklat har vi kunnat beräkna stråldosen till benmärgen och vi har kunnat påvisa att den påverkar den hematologiska responsen. Vi har också tagit fram en modell för att kunna beräkna dosen till patienter med skelettmetastaser.

Figur 3, sidan 27 i avhandlingen. Högupptagsområdet (HUC), blåmarkerat, ökar med ökande nNUF-värde. I bild A har områdena med högst upptag tagits med i HUC. I bild B är alla högupptagsorgan med i HUC. I bild C är nNUF för högt och brus inkluderas i HUC.

”Roligt att samarbeta”

Vad har varit roligt och vad har varit utmanande med doktorandprojektet?
– Att ta fram nya metoder har varit väldigt roligt. Det har också varit roligt att samarbeta med kollegor med olika professioner i de olika projekten. Det har varit ett stort patientmaterial och mycket data att ta hand om vilket varit utmanande.

Text: Jakob Lundberg