Bild
Forskargruppen Financial Ethics
Forskargruppen Financial Ethics 2023
Länkstig

Forskargruppen i Finansiell etik

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektets storlek
38,000,000
Projekttid
2016 - 2025
Projektägare
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Finansiär
Göteborgs universitet; Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (till 2022); Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond (till 2021); Stiftelsen för miljöstrategisk forskning(Mistra) till 2020, Vinnova (2025) och Marianne and Marcus Wallenberg (2026)

Kort beskrivning

Forskargruppen i finansiell etik består av filosofer och ekonomer som addresserar etiska och politiska frågor kring dagens finansiella system.

Det finns numera en bred konsensus om att finansiella aktörer och marknader inte lever upp till sitt samhällsansvar. Den globala finanskrisen visade hur missriktade incitament och bristande regleringar kan skapa stora risker för både det finansiella systemet och samhället i stort. Men ett ännu större problem är kanske finansmarknadens bristande hänsyn vad gäller social och ekonomisk hållbarhet i framtiden.

Forskargruppen ska bland annat utveckla en ny teori om finansiella aktörers ansvar för samhälle och miljö. Vi samarbetar också med andra samhällsaktörer för att ha en direkt påverkan på det finansiella systemet.

Utbudet av så kallade hållbara investeringar, alltså fonder som arbetar med hållbarhetsfrågor, har ökat lavinartat under de senaste 10 åren. Enligt vissa beräkningar uppgår svenska placeringar med en hållbar inriktning till cirka 7–10 biljoner kronor.

Ur ett konsumentperspektiv är denna utveckling förstås lovande. Samtidigt innebär ökningen av hållbara investeringar flera utmaningar för de flesta konsumenter, exempelvis mötet med en stor mängd komplex information och svårigheten att uppskatta de konkreta hållbarhetsutfallen.

 

Citat från Konsumentverkets Rapport 2017:5 Om konsumenters möjlighet att välja hållbara investeringar skriven av Joakim Sandberg och Jonas Nilsson.