Bild
Närbild på utvändig träpanel, foto.
Foto: Géraldine Brun
Länkstig

Doktorandprojekt: Traditionell hantverkskunskap för regenerativ arkitektur - utvändig träpanel

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Projektet undersöker hur traditionell hantverkskunskap kan bidra till regenerativ arkitektur. Syftet är att identifiera relevanta hantverksmetoder att ta med in i framtiden för att säkerställa ett positivt samspel mellan byggda och naturliga miljöer. Fokus ligger på utvändig träpanel och den huvudsakliga forskningsmetoden är studier av befintliga objekt i Skandinavien och Frankrike. Projektet har som mål att karakterisera kvaliteten på träpanel som kan brukas ansvarigt och hållbart under längre tid än det tar för skogen att förnyas och utan att skapa avfall. Projektet analyserar tekniska faktorer som skogsförvaltning, naturliga egenskaper hos trädarter, tillverknings-, monterings- och underhållsprocesser samt samhällsrelaterade faktorer som världsbild och livsstil.

Syfte

Projektets syfte är att identifiera relevanta traditionella hantverksmetoder som är relevanta att ta med in i framtiden för att säkerställa ett positivt samspel mellan byggda och naturliga miljöer. Fokus ligger på att karakterisera kvaliteten på träpanel som kan brukas ansvarigt och hållbart under längre tid än det tar för skogen att förnyas utan att skapa avfall, samtidigt som miljön blir motståndskraftig istället för att förstörd. Parallellt syftar projektet till att förstå hur utvändig träpanel kan utgöra en plattform för att återimplementera lokal och lågteknologisk produktion av träprodukter, beroende på samhälleliga och normativa parametrar.

Bakgrund

Användningen av träpanel på fasader har en lång tradition i Skandinavien och i delar av Frankrike. Under de senaste 20 åren har träpanel varit ett populärt fasadval i Europa och den ökande efterfrågan på träprodukter har mötts av en otillräcklig leveranskedja, vilket gett upphov till korta omloppstider för träd, internationell handel med skogsprodukter och trämodifieringar.

Trämodifieringsmetoder som acetylering eller furfurylalkoholimpregnering (TräGuiden 2022) har utvecklats för att förlänga den tekniska och estetiska livslängden för vissa träkvaliteter. Men eftersom trä från arter som anses vara icke-hållbara har använts för fasader, obehandlade eller målade med traditionella färger, i århundraden, kan relevansen av vår moderna förståelse av hållbarhet ifrågasättas. Dessutom hotas traditioner som användning av trä från lövträd i dag, eftersom standardisering av produktionsmetoder och effektivitet knappast är förenliga med användningen av lokala trädarter som växer i naturliga skogar som uppkommit genom föryngring. Bevarade förindustriella utvändiga träpaneler behöver studeras eftersom de kan bära på viktig information om hur vi ser på förbättringar av matierialanvändning och det symbiotiska förhållandet mellan byggda och naturliga miljöer.

Hållbarhet

Projektet är djupt rotat i hållbar utveckling och har en stark koppling till målet Hållbar konsumtion och produktion (globalamålen.se 2022) och tydliga implikationer med målen Hållbara städer och samhällen (globalamålen.se 2022) och Ekosystem och biologisk mångfald (globalamålen.se 2022). Genom att kombinera koncept som hantverkets motståndskraft och regenerativ arkitektur försöker projektet gå bortom hållbarhet och insisterar på vikten av ett samarbetsförhållande mellan byggda och naturliga miljöer. Trä som byggmaterial erbjuder möjligheten att bygga på ett regenerativt och cirkulär sätt eftersom det är odlat och biologiskt nedbrytbart.

Undersökningen av utvändig träpanel öppnar upp för att reflektera över hållbarhet och förnyelse utifrån träpanelens paradoxala position som "offerskikt" - tillverkad för att skydda resten av en byggnad samtidigt som den har en viktig estetisk funktion. Dessutom gör den estetiska dimensionen av panelen och det faktum att panelen inte har en bärande funktion det möjligt att motivera och involvera nybörjare i husbyggande. Deltagande i bostadskonstruktioner och självbyggande kan göra användarna mer ansvarsfulla och samhällen mer motståndskraftiga.

Metod

Den huvudsakliga forskningsmetoden är platsobservationer av befintliga objekt i Skandinavien och Frankrike. Studieobjekten består av både bevarade och skadade traditionella träpaneler som är representativa för ett specifikt område och som är tillverkade av lokala resurser, utan industriell process.

Studien är strukturerad på följande vis:

  • observationer (fasadtypologi, detaljer, träidentitet, verktygsmärken, eventuell färg)
  • kompletterande information (intervjuer, arkiv, regelverk, lokal skog)
  • tekniker och processer (fotogrammetri, dendrokronologi).

Ett helhetsperspektiv kommer att antas för att koppla samman olika parametrar så som skogsförvaltning, naturliga egenskaper hos trädarter, tillverknings-, monterings- och underhållsprocesser samt samhällsrelaterade faktorer som världsbild och livsstil.