Länkstig

Disputerad: Grattis Joana Pedroso!

Publicerad

Idag disputerade Joana Pedroso med sin avhandling: Environmental Taxes from the EU State Aid Control System Perspective – A Legal Analysis of the Integration of Environmental Protection.

Gratulerar till disputationen, vad handlar din avhandling om?
Den är en juridisk analys av EU:s regler om statligt stöd som begränsar medlemsstaternas möjligheter att införa nationella miljöskatter och andra avgifter med syfte att skydda miljön.

Bild
Foto på Joana Pedroso hållande sin avhandling

Jag har undersökt på ett forskningsproblem ur två perspektiv:
Det första är att kontrollsystemet för statligt stöd är komplext och därmed ökar bördan för de lagstiftare som redan brottas med olika rättsliga, sociala, politiska och ekonomiska utmaningar vid införandet av miljöskatter. Påtryckningar som den europeiska energikrisen, konflikten mellan Ryssland och Ukraina, stigande inflation och extremväder är exempel på detta.

Det andra är hur lagstiftarna (och även kommissionen och EU-domstolarna) kan integrera eller ytterligare integrera miljöskyddskrav i kontrollsystemet för statligt stöd när det gäller miljöskatter.

Jag har även undersökt under vilka omständigheter medlemsstaternas miljöskatter bryter mot EU:s lagar om statligt stöd. Lagstiftarnas skattemässiga suveränitet är villkorad; de får inte bryta mot Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget eller FEUF), även känt som funktionsfördraget, är ett av EUs två grundfördrag.

I avhandlingen har jag fokuserat särskilt på förbudet i artikel 107.1 i FEUF
(Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) vars inverkan tolkas och bedöms från fall till fall. En följd av detta är att det uppstår tvister på grund av kommissionens beslut och domstolarnas avgöranden om huruvida statliga åtgärder utgör statligt stöd. Utan specifik sakkunskap är det sannolikt att lagstiftaren överträder förbudet mot statligt stöd i artikeln. Eventuella inkonsekvenser påverkar EU:s och medlemsstaternas hantering av miljöfrågor och utgör ett problem för alla, men i synnerhet för de medlemsstater som försöker ta itu med miljöfrågan. Därför är det mitt syfte med avhandlingen att skapa klarhet om komplexiteten i kontrollsystemet för statligt stöd för lagstiftare, så att de kan lagstifta om miljöskatter med full medvetenhet om denna komplexitet.

Vad blev din slutsats?

Min förhoppning är att min avhandling ger klarhet för lagstiftarna (inhemska skattelagstiftare) om hur lagstiftningen om statligt stöd tolkas i förhållande till miljöskatter. Jag  har genomfört en kritisk analys av integreringen av miljöskydd enligt artikel 11 FEUF när lagstiftningen om statligt stöd tolkas i förhållande till miljöskatter och undersökte de rättsliga effekterna av artikel 11 FEUF vid tolkningen av reglerna om statligt stöd, såsom bland annat artikel 107.1 FEUF, i förhållande till miljöskatter.

Om Joana Pedroso

Joana är ursprungligen från Brasilien där hon studerade juridik mellan 2004 och 2009, samtidigt som hon arbetade som praktikant på flera olika platser, såsom olika advokatbyråer, i en rättssal och i en domarkammare. Hon tog sin BAR-licens 2010 i Brasilien, flyttade till Sverige med sin svenske man 2011 och avaktiverade den 2023 när hon bestämde mig för att fortsätta som akademiker här i Sverige. Joana tog också två LL.M.-program, ett vid Stockholms universitet 2012/2013 i ämnet miljörätt och det andra vid Uppsala universitet 2014/2015 i ämnet skatterätt.

Joana arbetade under  2016 som forskningsassistent med juridisk efterlevnad i ett projekt som heter Baltic Health Index, och blev 2016 antagen till och började på doktorandprogrammet vid Göteborgs universitet samtidigt som hon läste till universitetslärare. Hennes förhoppningar är att kunna fortsätta att arbeta som lärare och forskare på Juridiska institutionen vid Göteborgs universitet, ett arbete hon trivs med  och kollegor som gör arbetet roligare och mer meningsfullt.