Länkstig

Det omvälvande semiotiska: Thomas Hardys romankonst tolkad utifrån Julia Kristevas teoretiska ramverk

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för språk och litteraturer

Kort beskrivning

Doktorandprojekt, Catharina Hellberg, doktorand i engelska:
I mitt forskningsprojekt utgår jag ifrån Julia Kristevas tes om intertextualitet som en transposition av texter. Jag klargör hennes teori om det kluvna mänskliga subjektet, om varandet som en dialektisk process mellan den semiotiska ”Choran” och det symboliska, om den av språket och makten förträngda sanningen, det konstnärliga skapandet och poetiska språket, och åskådliggör dess koppling till den livsåskådning som tycks ha präglat Thomas Hardy. I en analys av tre av Hardys tidigare romaner anknyter jag till Kristevas teoretiska ramverk då jag belyser och resonerar kring hur dessa romaner genom sin intertext förmedlar Hardys syn på livet, på människan i samhället och på det konstnärliga skapandet.