Bild
Foto: Mark Johnson
Länkstig

Den skandinaviska inlandsisens paleoglaciologi (och vad murtoos är)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2014 - 2022
Projektägare
Department of Earth Sciences

Kort beskrivning

I detta projekt genomförs geomorfologiska karteringar med hjälp av Light Detection And Ranging (LiDAR). Metoden har gett mer detaljerade modeller av tidigare kända landskapsformer men också inneburit upptäckt av nya, så som backiga korridorer ”hummock corridors”, som indikerar att smältvattnet från glaciärerna, under senaste istidssmältningen, hade en viktig roll i skapandet av vårt nuvarande landskap. Projektet har också, tillsammans med kollegor från Finland, hittat en ny landskapsform - ”murtoo”. Murtoos kan ge oss kunskaper om de processer som verkade under den senaste inlandsisen när den smälte. Kunskapen kan ge oss förståelse för hur dagens smältande isar kommer att påverka landskapet.

Maskingrävd utgrävning i en murtoo
Foto: Gustaf Peterson
Ett område av murtoos (triangulära former) nära sjön Rotten i södra Sverige.