Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Angered Vättlefjäll
Foto: Christina Berg
Länkstig

Bra liv i Angered: Att underlätta idéer, agerande och delaktighet för att främja hälsa

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Kort beskrivning

"Bra liv i Angered" ett hälsofrämjande forskningsprojekt där deltagarinflytande, reflektion och handling är centralt. Målet är att genom forskningsmetoder som underlättar delaktighet i lokalsamhället ta fram kunskaper om hur hälsosamma kostvanor och friska tänder kan främjas. Projektet är emellertid inte begränsat till dessa två hälsoaspekter eftersom utgångspunkten är allt det som deltagarna själva anser är viktigt för hälsa och gott liv.

Bra liv i Angered

Syftet med detta projekt är att utveckla nya arbetssätt som stimulerar delaktighet, reflektion och handling för hälsa och välmående. Vi kommer att undersöka vad personer som bor och verkar  i stadsdelen Angered, i Göteborg, anser viktigast för att främja hälsa och gott liv samt vad de själva och andra kan göra för att Angeredsborna ska må bra. Vi är särskilt intresserade av hur hälsosamma kostvanor och munhälsa kan främjas. 

Ökad delaktighet och egenmakt för jämlik hälsa

En förutsättning för ett hållbart samhälle är att hälsoklyftorna minskar. Interventioner, avsedda att främja hälsan, tenderar dock att missgynna grupper med sämre hälsa och därmed öka skillnaderna. Det finns därför ett stort behov av att utveckla metoder för att bedriva hälsofrämjande arbete som bidrar till minskade klyftor. Samhällets ansvar omfattar insatser på olika nivåer. Dels för att på en strukturell nivå påverka individers handlingsutrymme och dels för att stödja enskilda människors val och vanor. Oavsett åtgärder behövs dialog med dem det berör.

Vi har valt att utgå från en forskningsansats som bygger på att underlätta för mäniskor att formulera sig kring sin situation samt gemensamt med andra försöka att påverka den. Delaktighet är centralt för att kunna stärka mäniskors egenmakt (empowerment) på detta sätt. Ambitionen är att boende, lokalt verksamma professionella och forskare deltar i forskningsprocessen och att så stort utrymme som möjligt lämnas åt deltagarna att definiera problem och finna åtgärder.

Boende i Angered deltar

Projektet genomförs i stadsdelen Angered i Göteborg. Boende i stadsdelen har i genomsnitt sämre hälsa än Göteborg i övrigt, bland annat med avseende på munhälsa och fetma. Här finns en stor andel nyanlända flyktingar och utrikes födda och här har många låg inkomst och kort utbildning.

Att projektet utförs just I Angered beror på att forskargruppen finns vid Angereds Närsjukhus, Folktandvården Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet. Här finns ett stort intresse kring hur man kan arbeta hälsofrämjande på ett bättre sätt.

Projektet startade i Gårdsten som är ett bostadsområde i Angered. Den viktigaste anledningen till att projektet startade i Gådsten är att det finns en mötesplats där, dit alla är välkomna, som möjliggör denna typ av projekt. Gårdstens Öppna Mötesplats (GÖM) är en träffpunkt för de boende där det pågår olika aktiviteter för alla åldrar under vardagar, exempelvis cykelskola och öppen förskola. Alla som bor eller är intresserade av Gårdsten har varit välkomna att delta i forskningsprojektet.

Resultaten visar bland annat att barn och föräldrar behöver bättre stöttning än idag för att kunna leva ett hälsosamt liv. Centralt var också ett behov av bättre kommunikation och fler mötesplatser. I rapporten kan du läsa mer. Till följd av träffarna vid GÖM har vi även bjudits in av och samarbetat med ungdomar och personal vid fritidsgården i Gårdsten.

Läs rapporten: Bra liv i Gårdsten (länk till Gupea)

Bild
Gårdsten
Foto: Christina Berg

Metoden grundar sig i att underlätta diskussion och samling

Forskargruppens perspektiv är att deltagarinflytande och ökad egenmakt är viktiga komponenter i hälsofrämjande arbete, dvs. att hjälpa människor att hjälpa sig själva. En metod som används är Group Level Assessment (GLA). Det är en kvalitativ, deltagarstyrd metod, som visat sig vara lämplig när man vill involvera större grupper av deltagare i diskussioner som leder till förändring. Den innebär ett sätt att identifiera behov av hälsofrämjande åtgärder, prioritera och välja bland dessa för att sedan i en arbetsgrupp sätta mål, finna vägar till och stöd för förändring samt arbeta mot målen.

Kunskaper för Angered och hälsopromotion

Projektet har relevans såväl lokalt i Angered som för hälsopromotionsområdet i stort. Lokalt synliggörs deltagarnas egen beskrivning av vad som leder till hälsa och välmående samt vilka behov, önskemål och förslag till hälsofrämjande insatser de har. Förhoppningen är även att deltagarna ska komma samman i grupper för att arbeta vidare med något som de anser extra angeläget. Så har också skett. Ett språkcafé bildades i Gårdsten efter träffarna vid GÖM.

Förutom att generera kunskaper som är till nytta för de som bor och verkar i Angered är intentionen att bidra till generella kunskaper som behövs för forskning och arbete inom hälsopromotion. Projektet kan leda till en utökad repertoar av metoder när det gäller att inkludera personer i lokalsamhället i utveckling, genomförande och utvärdering av hälsofrämjande interventioner samt ge ökad kunskap om vilka åtgärder som kan vara lämpliga och hur de kan genomföras.

Att läsa om hälsa och hälsofrämjande utifrån de som bor och verkar i Angered

Deltagare

Forskargruppen

  • Christina Berg, legitimerad dietist, professor vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, GU
  • Lena Gripeteg, legitimerad dietist, lektor vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, GU
  • Heléne Bertéus Forslund, legitimerad dietist, docent vid Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, SA, GU
  • Maria Magnusson, medicine doktor, legitimerad dietist och sjuksköterska samt folkhälsoplanerare vid Angereds Närsjukhus, VGR
  • Katharina Wretlind, docent och övertandläkare vid Hälsoodontologiska enheten, Folktandvården, VGR

Övriga medverkande

  • Cecilia Hedström, legitimerad dietist vid Centrala barnhälsovården i Göteborg och Södra Bohuslän, VGR
  • Moa Hallmyr, folkhälsoutvecklare vid Angereds närsjukhus, VGR
  • Isabelle Mulkerrins, masterstudent Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, GU