Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Betydelse av organisatoriska stödresurser för operativa chefers och anställdas arbete att stödja brukarbestämmande

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
997 000
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Operativa chefers arbete och ledarskap har haft betydelse för hållbart arbete under Covid-19 och för
verksamhetsutveckling. Det finns stor variation mellan utvecklingsstrategier på strategiska och operativa
chefsnivåer. Dessas samspel kan vara avgörande för genomförandet av hållbara förbättringsarbeten medan
överbelastning och bristande organisatoriska förutsättningar tycks vara viktiga hinder. Syftet med föreliggande projekt är att identifiera betydelsen av stärkta organisatoriska förutsättningar och stödresurser för operativa chefers arbete med att öka kapabilitet bland brukare och anställda i äldreomsorgen, samt omsorgskvalitet och säkerhet.

Frågeställningarna är: Vilka chefspraktiker, organisatoriska förutsättningar och stödresurser har betydelse för utvecklingsarbeten? Vilka arbets- verksamhets- och organisatoriska faktorer modererar betydelsen? Vilken betydelse har chefers stärkta organisatoriska förutsättningar och stödresurser haft för utvecklingsarbete och ledningspraktiker som syftar till att stärka kapabilitet bland brukare´och anställda samt omsorgskvalitet och säkerhet? Studien genomförs i äldreomsorgen i samband med en större omstrukturering av den överordnade ledningsstrukturen, som syftar till att organisera bäst möjliga organisatoriska förutsättningar för verksamhetsnära chefers kapabilitet att arbeta med förbättringsarbeten. Resultat jämförs med ett slumpvist urval av 35 kommuner. Policydokument och nyckeltal i frågan kopplas till enheter. Genom enkäter till chefer, före och vid en ett-årsuppföljning skattas deras och enhetens organisatoriska förutsättningar, ledning och praktiker i förbättringsarbeten, arbetsförhållanden, enhetens engagemang, kapabilitet (inflytande, delaktighet) och chefers överbelastning. Analyser med SEM, longitudinella- och flernivå. Studien bidrar till svar på frågorna: om, hur och för vilka stärks kapabilitet, kvalitet och säkerhet genom chefsarbete med stärkta organisatoriska förutsättningar och stödresurser.