Bild
Rob van Hilten, flickr.com
Foto: Jeffrey F Lin, Unsplash
Länkstig

Barns erfarenheter av adhd och idrott

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2021
Projektägare
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Kort beskrivning

Barns erfarenheter av adhd och idrott: mer kunskap för en inkluderande föreningsidrott.

Barn och ungdomar med adhd riskerar att slås ut från idrottsrörelsen. Samtidigt är många tränare osäkra på hur det ska bemöta idrottare med funktionsvariationer. För att öka kunskapen om hur det är att idrotta med adhd kommer detta forskningsprojekt att utforska barn och ungdomars erfarenheter av att delta i svensk föreningsidrott samt hur de ser på det tränarskap de möter i idrotten.

Bakgrund

Barn med funktionsvariationen adhd  (attention deficit hyperactivity disorder) idrottar mindre och riskerar att sluta i större utsträckning än andra barn. Trots att idrottsrörelsen riskerar att förlora dessa barn, så har det gjorts sparsamt med forskning om hur barnen upplever idrotten och det tränarskap de möter där. Få studier har fokuserat på barnens egna röster i frågan.

Frågeställningar

  • Vilka utmaningar och fördelar erfar barn med adhd i sitt idrottsdeltagande i föreningsidrotten?
  • Hur beskriver barn det tränarskap de möter och hur anser de att tränarens agerande bidrar till de utmaningar och fördelar som barnen erfar inom idrotten?
  • Hur beskriver barnen ett önskvärt tränarskap som kan maximera fördelar och minimera utmaningar inom föreningsidrotten?

Metod och genomförande

Barn som är 11-15 år och deltar i föreningsidrott kommer att intervjuas i studien. Data analyseras tematiskt med fokus på mening och kommer att resultera både i fallspecifika analyser med fokus på varje barns erfarenheter och tematiska, jämförande analyser, där gemensamma erfarenheter och olikheter i barnens berättelser lyfts fram.

Implikationer

Målet är att lyfta fram barnens egna erfarenheter och att därigenom skapa kunskap som kan vara till nytta för idrottsföreningar och tränare i deras arbete med att inkludera dessa barn i idrottens verksamhet.